3 chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan năm 2018

PV.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của ngành Hải quan năm 2018.

Tổng cục Hải quan đã đề ra nhiệm vụ năm 2018 về cải cách hiện đại hóa, trong đó tập trung 3 chỉ tiêu phấn đấu năm 2018 để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị hải quan. Nguồn: Internet
Tổng cục Hải quan đã đề ra nhiệm vụ năm 2018 về cải cách hiện đại hóa, trong đó tập trung 3 chỉ tiêu phấn đấu năm 2018 để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị hải quan. Nguồn: Internet

Năm 2017 vừa qua, Ban Cải cách hiện đại hóa Tổng cục Hải quan đã hoàn thành việc nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, thẩm định, trình Tổng cục ban hành 35 Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020 của 35 cục hải quan tỉnh, thành phố; Trình Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 3205/QĐ-TCHQ ngày 29/9/2017 về việc ban hành “Đề án quản trị Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020”.

Đề án đang được tổ chức triển khai đảm bảo kiểm soát thực hiện kế hoạch đi đúng hướng, lộ trình đặt ra. Trong lĩnh vực cải cách nghiệp vụ, Ban Cải cách đã nghiên cứu, xây dựng “Báo cáo nghiên cứu phương pháp quản lý tuân thủ”; Bước đầu triển khai công tác góp ý chuyên sâu theo chủ đề nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan, phù hợp với chuẩn mực quốc tế; Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với doanh nghiệp tuân thủ.

Bên cạnh đó, năm 2017, Ban Cải cách đã có nhiều nghiên cứu, đề xuất đổi mới phương pháp quản lý nguồn nhân lực. Cụ thể, nghiên cứu, xây dựng phương pháp xác định yêu cầu năng lực đối với 4 lĩnh vực nghiệp vụ, đó là: Chống buôn lậu, Kiểm tra sau thông qua, Quản lý rủi ro, Xử lý vi phạm; Đồng thời, xây dựng hệ thống đánh giá năng lực 2 lĩnh vực là: Giám sát quản lý và thuế xuất nhập khẩu; Nghiên cứu, xây dựng phương pháp và tổ chức triển khai việc xây dựng số tay nghiệp vụ trong toàn ngành…

Trên cơ sở đã đạt được trong cải cách hiện đại hóa Hải quan năm 2017, Tổng cục Hải quan đã đề ra nhiệm vụ năm 2018 về cải cách hiện đại hóa, trong đó tập trung 3 chỉ tiêu phấn đấu năm 2018 để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị hải quan. Cụ thể:

Một là, 100% cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm soát được thời gian giải phóng hàng và xác định được chỉ tiêu giảm thời gian cho năm 2019.

Hai là, sự hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ít nhất đạt 70% trở lên tại các chỉ số chính thuộc các chỉ tiêu: Tiếp cận thông tin pháp luật về thủ tục hải quan, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, sự phục vụ của công chức hải quan, kết quả giải quyết thủ tục hành chính về hải quan, đánh giá chung về chính sách pháp luật hải quan trong các cuộc khảo sát chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ba là, tại 7 cục hải quan tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bình Dương, Đà Nẵng thực hiện đánh giá được năng lực chuyên môn đối với công chức thừa hành thuộc 6 lĩnh vực nghiệp vụ chính là thuế xuất nhập khẩu, giám sát quản lý, kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu, quản lý rủi ro, xử lý vi phạm; Đồng thời, việc đánh giá năng lực của công chức thừa hành 6 lĩnh vực nghiệp vụ tại 6 đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục gồm Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Quản lý rủi ro, Vụ Pháp chế (Xử lý vi phạm).