9 tháng, số thuế kiến nghị thu hồi hơn 9.616 tỷ đồng

PV.

Trong quý III/2017, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 31.784 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 165.557 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Riêng trong quý III/2017, cơ quan thuế các cấp thực hiện 31.784 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 165.557 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.
Riêng trong quý III/2017, cơ quan thuế các cấp thực hiện 31.784 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 165.557 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN), chống chuyển giá đã được Tổng cục Thuế tập trung triển khai.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2017, ngành Thuế đã tích cực triển khai các ứng dụng kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế để nhận diện và tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao.

Đồng thời, các đơn vị đã tăng cường thanh tra các doanh nghiệp có khả năng có số thu điều tiết ngân sách trung ương lớn, tập trung thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá.

Cùng với đó, cơ quan thuế các cấp tăng cường phối kết hợp với các cơ quan chức năng trong chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu NSNN.

Tính riêng trong quý III/2017, cơ quan thuế các cấp thực hiện 31.784 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 165.557 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 5.396 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế kiến nghị thu hồi là 4.369,5 tỷ đồng; xử phạt 1.026,5 tỷ đồng; số thuế đã nộp NSNN là 3.399,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, cơ quan thuế các cấp thực hiện 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.597 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế kiến nghị thu hồi hơn 9.616 tỷ đồng; xử phạt hơn 1.980 tỷ đồng; số thuế đã nộp NSNN hơn 6.553 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, trong những tháng cuối năm 2017 sẽ tập trung lực lượng và siết chặt quản lý việc thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo chỉ tiêu đã giao.
Đồng thời, xây dựng đề án thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN đối với một số lĩnh vực trọng tâm, rủi ro cao về thuế là chuyển giá, tài nguyên khoáng sản, bất động sản, chuyển nhượng vốn, tài sản, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá.