VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Hoạt động tại Trung tâm Giám sát Hệ thống công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Tại Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 04/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Ngành Hải quan tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Cải cách thuế hiện đại, minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ

Ngành Tài chính đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ điện tử

Bước chuyển lớn trong cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ được Bộ Tài chính ban hành nhằm tiếp tục, đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể định hướng đến năm 2021 theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Theo đó, trong năm 2021, lĩnh vực tài chính cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan; phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán trở thành kênh đầu tư hiệu quả, giúp huy động các nguồn vốn để tạo nguồn lực phát triển kinh tế và đáp ứng các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế.

Giải pháp thứ hai là tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước để phù hợp với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thứ ba là chủ động đôn đốc, điều phối các bộ, ngành tiếp tục cải cách toàn diện quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với thông lệ quốc tế.

Kết thúc năm 2021, Bộ Tài chính phấn đấu hoàn thành nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội đảm bảo năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 30-40 bậc so với năm 2019. Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 giao Bộ Tài chính nâng xếp hạng chỉ số này trong giai đoạn 2019 đến năm 2021 từ 30-40 bậc. Năm 2019, chỉ số này đã tăng được 22 bậc từ vị trí số 131 lên vị trí số 109, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Ngân hàng Thế giới chưa thực hiện công bố xếp hạng của chỉ số này.

Hết năm 2021, Bộ Tài chính phấn đấu nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới đảm bảo năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 10-15 bậc so với năm 2019. Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 giao Bộ Tài chính nâng xếp hạng chỉ số này trong giai đoạn 2019 đến năm 2021 từ 10-15 bậc. Theo công bố năm 2019 xếp hạng của chỉ số này giảm 04 bậc so với công bố năm 2018 từ vị trí 100 xuống vị trí 104/190 nước và vùng lãnh thổ được đánh giá. Ngân hàng Thế giới chưa công bố xếp hạng chỉ số này trong năm 2020.

Mục tiêu thứ 3 của Bộ Tài chính đến hết năm 2021 là tiếp tục nghiên cứu để nâng xếp hạng chỉ số Vốn hóa thị trường chứng khoán. Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 giao Bộ Tài chính nâng xếp hạng chỉ số này trong giai đoạn 2019 đến năm 2021 từ 10-15 bậc. Theo công bố của Tổ chức Trí tuệ Thế giới (WIPO) trong 02 năm 2019 và 2020, chỉ số này đã tăng được 18 bậc, từ vị trí 50 năm 2018 lên vị trí 41 năm 2019 và vị trí số 32 năm 2020 và hoàn thành mục tiêu Chính phủ giao.

Bộ Tài chính cũng đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tại Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.

Kết thúc năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, trong đó phấn đấu áp dụng áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân. Chủ động nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử và xây dựng, triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo, xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn với mục tiêu rõ ràng, cụ thể để tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu có tính chất nền tảng nhưng khó cải thiện trong thời gian ngắn như bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nghèo đa chiều, phát triển miền núi, vùng xâu, vùng xa...; phấn đấu giữ vững và cải thiện thứ hạng phát triển bền vững.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp về nội dung và ý nghĩa của phát triển bền vững nhằm phát triển nhanh cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trong năm 2021, Bộ Tài chính tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề ra 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện gồm: Nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế; Nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới; Nâng xếp hạng chỉ số Vốn hóa thị trường chứng khoán; Một số nhiệm vụ khác về phát triển thị trường bảo hiểm, thị trường tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công, tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM