VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Vai trò của Thanh tra Bộ Tài chính trong thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021

Các cơ quan thanh tra chuyên ngành cần tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và thuế.

Vai trò của Thanh tra Bộ Tài chính trong thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021

Tại văn bản số 12997/BTC-BTC-TTr ngày 22/10/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thanh tra Bộ Tài chính và các cơ quan có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tập trung vào nội dung gì?

Định hướng trong xây dựng chương trình thanh tra, kiểm tra thuế năm 2021

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021

Tập trung thanh tra, kiểm tra các ngành nghề có dấu hiệu rủi ro lớn về thuế

Thanh tra chuyên ngành 

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thanh tra Bộ Tài chính và các cơ quan có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính triển khai công tác thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu sự nghiệp khác. Đồng thời, tập trung thanh tra bộ, ngành, địa phương có nguồn thu và sử dụng NSNN lớn, có cơ chế tài chính đặc thù. 

Bên cạnh đó, tập trung thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng đối với các bộ, ngành, địa phương, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án đầu tư được nhà nước quyết định đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư có liên quan đến công tác an sinh xã hội. 

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và chấp hành nghĩa vụ với NSNN đối với các doanh nghiệp có quy mô hoạt động và số thu lớn do Chính phủ, bộ, ngành và địa phương quản lý, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu theo quy định của Chính phủ, nhằm đánh giá tình hình tài chính, việc bảo toàn và phát triển vốn, đầu tư mua sắm tài sản của doanh nghiệp và việc đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác, phát hiện nguồn thu cho NSNN... 

Văn bản số 12997/BTC-BTC-TTr nêu rõ, các cơ quan thanh tra chuyên ngành cần tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các mặt hàng trong danh mục bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá theo quy định của Luật giá; thanh tra công tác quản lý tài chính các quỹ tài chính ngoài NSNN của Trung ương và các địa phương. 

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số bộ ngành, địa phương

Thanh tra hành chính 

Đối với công tác thanh tra hành chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thanh tra Bộ Tài chính và các cơ quan có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chính sách pháp luật và việc thực thi trách nhiệm theo thẩm quyền.

Đồng thời, tập trung thanh tra công tác quản lý thuế, hải quan nhằm chống thất thu NSNN, gian lận thương mại. 

Thanh tra việc xây dựng, thực hiện các quy trình, quy chế tài chính; công tác quản lý tài chính nội bộ; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, mua sắm, đầu tư xây dựng; công tác quản lý và sử dụng cán bộ. 

Bên cạnh đó, triển khai thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM