VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
9 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai trong năm 2019

Năm 2018, hệ thống KBNN đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

9 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai trong năm 2019

Bám sát phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và chủ trương của Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 02/01/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính,năm 2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Nỗ lực, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ quản lý ngân quỹ năm 2018

Kho bạc Nhà nước Hải Dương: Phát huy tính sáng tạo, chủ động trong thực thi nhiệm vụ

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2019

Một số vấn đề trong quản lý thu, chi tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước địa phương

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng động viên khóa sổ quyết toán tại Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước: Huy động thành công 11.710 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Mục tiêu hệ thống KBNN đặt ra trong năm 2019 là: Tập trung nguồn lực hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường cải cách quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN); đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN...

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra, KBNN sẽ tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và cơ cấu lại NSNN, nợ công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính chủ động, bền vững của NSNN. Theo đó, KBNN tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Đồng thời, tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; thực hiện tốt công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2017.

Thứ hai, tập trung nguồn lực để xây dựng đề án, chính sách thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu. Triển khai công tác này, KBNN tổng kết, đánh giá tình hình triển khai Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, xây dựng định hướng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Thứ ba, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên; xây dựng, sửa đổi các chế độ kế toán có liên quan; hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước; tổ chức đào tạo, tập huấn về khung pháp lý, quy trình nghiệp vụ, vận hành hệ thống thông tin; thí điểm việc lập báo cáo tài chính nhà nước từ quý III/2019.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Triển khai trên diện rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 100% các thủ tục hành chính KBNN được thực hiện trên; 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án thống nhất quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN; thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của từng đơn vị KBNN trong hệ thống.

Thứ năm, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý. Năm 2019, KBNN tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; chấp hành nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ, nhằm duy trì và giữ vững an ninh trật tự an toàn cơ quan, trật tự nội vụ của từng đơn vị KBNN trong toàn hệ thống.

Thứ sáu, trong công tác quản lý nội bộ, hệ thống KBNN tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và nêu cao tinh thần gương mẫu, nêu gương trong thực thi công vụ; Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ bảy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ.

Thứ tám, thực hiện có hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế. Trong năm 2019, hệ thống KBNN tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch hợp tác với các đối tác song phương và đa phương như Kho bạc Quốc gia Lào, Bộ Tài chính và vật giá Cuba, Kho bạc Hungary, Kho bạc liên bang Nga; Mạng lưới chi tiêu công châu Á, Hiệp hội Kho bạc quốc tế...

Thứ chín, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống KBNN (01/4/1990 - 01/4/2020)…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM