Áp dụng ISO để cải thiện tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng sản phẩm

Mạc Linh

Kiểm định là phương thức chắc chắn để các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng và tính xác thực của sản phẩm tại mỗi bước. Từ ý nghĩa này, việc áp dụng ISO đã giúp cải thiện tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng sản phẩm của các doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đưa hàng hóa qua biên giới thường liên quan đến việc thể hiện sự phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định của địa phương hoặc quốc tế, đó là lý do tại sao các hoạt động đánh giá sự phù hợp như thử nghiệm và chứng nhận được liên kết chặt chẽ. Kiểm định bổ sung thêm giá trị bằng cách đưa ra đánh giá độc lập về các tổ chức thực hiện thử nghiệm, chứng minh tính công bằng, nhất quán.

ISO không chỉ có hàng nghìn tiêu chuẩn được quốc tế đồng ý phác thảo yêu cầu về phương pháp thử nghiệm, mà còn có các tiêu chuẩn cho hoạt động của cơ quan cung cấp hoạt động đánh giá sự phù hợp và công nhận.

Chẳng hạn như: ISO 28000 - Đặc điểm kỹ thuật cho các hệ thống quản lý bảo mật cho chuỗi cung ứng, giải quyết các vấn đề bảo mật tiềm ẩn ở mỗi bước của quy trình cung ứng. Các cơ quan kiểm định thường đánh giá năng lực của cơ quan liên quan đến việc chứng nhận doanh nghiệp theo tiêu chuẩn này, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật từ mọi góc độ.

Hay như ISO/IEC 17025 - Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, là một ví dụ khác và là tài liệu tham khảo quốc tế cho các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn muốn chứng minh rằng họ cung cấp kết quả đáng tin cậy. Đây là một trong nhiều tiêu chuẩn trong phạm vi được phát triển bởi Ủy ban ISO về đánh giá sự phù hợp.

Phạm vi bao gồm ISO/IEC 17020, Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với hoạt động của các loại cơ quan thực hiện kiểm tra; loạt ISO/IEC 17021 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp kiểm toán và chứng nhận hệ thống quản lý; ISO/IEC 17065 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với các cơ quan chứng nhận sản phẩm, quy trình và dịch vụ.

Được biết, Diễn đàn công nhận quốc tế và Hợp tác công nhận phòng thí nghiệm quốc tế góp phần vào công việc của ISO/CASCO trong việc phát triển các tiêu chuẩn.