Tổng cục Môi trường:

Ban hành lộ trình áp dụng QCVN khí thải mô tô, xe máy ở mức EURO 4 trong năm 2022

Hữu Nam

Quyết định số 891/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 yêu cầu Tổng cục Môi trường phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các đơn vị có liên quan xây dựng, trình ban hành lộ trình áp dụng QCVN khí thải mô tô, xe máy ở mức EURO 4 trong năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý chất lượng môi trường không khí

Theo Quyết định số 891/QĐ-BTNMT, cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành quy định pháp luật về quản lý chất lượng môi trường không khí theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Để thực hiện tốt nội dung này, cần rà soát Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để xây dựng các văn bản hướng dẫn được giao về quản lý chất lượng môi trường không khí.

Rà soát Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025, nếu cần thiết kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền rà soát, sửa đổi và xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn quốc gia về quản lý chất lượng không khí và khí thải cho các ngành sản xuất và phương tiện giao thông vận tải.

Hoàn thiện và trình ban hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam (bao gồm phương tiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và đang lưu hành ở Việt Nam); Xây dựng quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh; Xây dựng, ban hành tiêu chí chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với các phương tiện và dịch vụ giao thông vận tải thân thiện môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xây dựng chương trình, đề án quốc gia phát triển phương tiện giao thông vận tải, hệ thống giao thông vận tải công cộng thân thiện với môi trường trong đó có phương tiện giao thông điện. Triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.

Phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải

Để phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải, Quyết định số 891/QĐ-BTNMT nêu rõ, đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động liên tục từ cơ sở sản xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương và về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quan trắc môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục; tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo về chất lượng môi trường không khí; thiết lập các điểm quan trắc môi trường không khí theo Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường không khí xung quanh ở các đô thị đặc biệt và đô thị loại I trở lên.

Tiếp tục tăng cường năng lực thực hiện chương trình quan trắc môi trường không khí quốc gia, duy trì và tăng dần tần suất quan trắc, thu thập dữ liệu và công bố, cung cấp, cảnh báo cho các cơ quan thông tin đại chúng, cho cộng đồng kịp thời, chính xác về chất lượng môi trường không khí thông qua website của Tổng cục Môi trường tại địa chỉ vea.gov.vn và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI) trên ứng dụng di động. Chỉ số chất lượng không khí tại các trạm quan trắc quốc gia được cập nhật và công khai 24/24h tại địa chỉ cem.gov.vn.

Đồng thời, thực hiện kiểm kê các nguồn phát thải khí, bụi cho 3 loại nguồn: nguồn điểm, nguồn diện, nguồn di động tại các vùng kinh tế trọng điểm và trên phạm vi toàn quốc theo hướng dẫn tại Công văn số 3051/BTNMT-TCMT ngày 7/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh các nội dung trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ: Giao thông Vận tải, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện lộ trình áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và đang lưu hành ở Việt Nam; áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn quốc gia về quản lý chất lượng không khí và khí thải cho các ngành sản xuất và phương tiện giao thông vận tải.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý chất lượng môi trường không khí.

Năm 2023, Tổng cục Môi trường phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan xây dựng , ban hành tiêu chí chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với các phương tiện và dịch vụ giao thông vận tải thân thiện môi trường.