Quyết định số 1075/QĐ-BTC:

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018


Ngày 04/07/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1075/QĐ-BTC điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định kèm theo 2 phụ lục, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 được điều chỉnh, bổ sung, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính...
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1075/QĐ-BTC.