Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo


Bộ Tài chính vừa đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đến khi chế độ tiền lương mới ban hành và có hiệu lực.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Công văn số 8982/BTC-HCSN ngày 27/7/2020, Bộ Tài chính đã trả lời Công văn số 2528/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 10/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Theo Bộ Tài chính, Điều 76 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 quy định về tiền lương có nêu, nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù theo nghề theo quy định của Chính phủ.

Nội dung trên phù hợp với quy định tại Điểm 3.1.d Mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Trong đó, quy định bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức), tức là bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo (phụ cấp thâm niên nhà giáo).

Như vậy, về nguyên tắc, từ thời điểm ngày 1/7/2020, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 và các văn bản có liên quan bị bãi bỏ; không còn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Tuy nhiên, hiện nay, Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho lùi thời gian thực hiện Điều 76 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 cho đến khi chế độ tiền lương mới ban hành và có hiệu lực.

Nếu đề xuất này được Quốc hội chấp nhận, thì sẽ tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các văn bản hướng dẫn. Qua đó góp phần hỗ trợ các giáo viên trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 hiện nay.