Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ

PV.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về Nghị định Bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Nguồn: internet
Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Nguồn: internet
Theo đó, nếu được ban hành, Nghị định sẽ bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Đồng thời, bãi bỏ Thông tư số 110/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
Dự thảo nêu rõ, các vi phạm đã được Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra viên Bộ Tài chính, Thanh tra viên Sở Tài chính xử lý và đã lập Biên bản trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra viên Bộ Tài chính, Thanh tra viên Sở Tài chính tiếp tục xử lý theo quy định tại Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
Theo Dự thảo, nếu tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, các vi phạm đang được Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra viên Bộ Tài chính, Thanh tra viên Sở Tài chính xem xét thì chuyển cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.
Bộ Tài chính cho biết, không cần thiết duy trì các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
Do vậy, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Trong đó, đề xuất bãi bỏ các điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ như trên.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng đề xuất điều kiện trong trường hợp bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ vẫn phải đáp ứng điều kiện an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP. Điều này phù hợp với quy định tại Luật đầu tư, theo đó kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ cần thiết duy trì các quy định về điều kiện an ninh, trật tự; giao dịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ với chủ nợ, khách nợ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên theo quy định của Bộ luật dân sự, không nhất thiết phải quy định nội dung hoạt động dịch vụ đòi nợ tại một Nghị định riêng.

Do đó, việc bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP vẫn đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ của Bộ Công an đối với hoạt động này, không tạo lỗ hổng để xảy ra việc lạm dụng, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của công dân; đồng thời cũng không tác động đến quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến hoạt động dịch vụ đòi nợ (chủ nợ, khách nợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ) khi thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa các bên theo quy định tại Bộ luật dân sự.

Được biết, hầu hết các Bộ, ngành đều thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính về việc xây dựng Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ.