Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% một số mức thu trong đăng ký giao dịch bảo đảm


Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, trong đó đề xuất giảm 50% một số mức thu trong lĩnh vực này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp về việc miễn, giảm phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, căn cứ Luật Phí và lệ phí, Bộ đã xây dựng và lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức nộp phí cho tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự kiến, các đối tượng nộp phí như trên khi đăng ký bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển; đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký; xóa đăng ký giao dịch bảo đảm; được cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay) đối với tàu biển, thực hiện nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b, điểm d mục 1 và mục 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC.

Cụ thể, phí đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển được giảm từ 80.000 đồng/hồ sơ xuống còn 40.000 đồng/hồ sơ; đối với phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký, mức phí sẽ giảm từ 60.000 đồng/hồ sơ còn 30.000 đồng/hồ sơ…

Dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành và nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính.