Hàng loạt khoản phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán sẽ được giảm 50%


Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức thu với hàng loạt khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức thu với hàng loạt khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Nguồn: internet
Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức thu với hàng loạt khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Nguồn: internet

Căn cứ vào quy định pháp luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã xây dựng và lấy ý các bộ, cơ quan ngang bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Tại Dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức thu đối với 19 khoản lệ phí, 1 khoản phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Việc giảm giá dịch vụ, phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán trong bối cảnh hiện nay là cần thiết để hỗ trợ thị trường, góp phần ổn định tâm lý của nhà đầu tư.

Trong đó, tổ chức, cá nhân sẽ nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu hiện hành được quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính đối với 19 khoản lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán như: cấp Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán; cấp Giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đại chúng; cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ thành viên…

Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm 50% mức thu đối với phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch; phí quản lý quỹ mở, dự kiến từ 10 triệu đồng/năm/công ty, quỹ theo quy định hiện hành xuống còn 5 triệu đồng/năm/công ty, quỹ.

Mức thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán vẫn thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Theo Dự thảo Thông tư, mức phí, lệ phí nêu trên sẽ áp dụng từ khi Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020.

Mức thu 19 khoản lệ phí lĩnh vực chứng khoán sau khi điều chỉnh giảm 50% cụ thể như bảng sau:

Số TT

Tên phí, lệ phí

Mức thu

I

Lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và Lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài ti Vit Nam

1

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán

 

a)

Môi giới

10 triệu đồng/giấy phép

b)

Tự doanh

30 triệu đồng/giấy phép

c)

Bảo lãnh phát hành

50 triệu đồng/giấy phép

d)

Tư vấn đầu tư chứng khoán

10 triệu đồng/giấy phép

2

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

15 triệu đồng/giấy phép

3

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đại chúng

15 triệu đồng/giấy chứng nhận

4

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ thành viên

10 triệu đồng/giấy chứng nhận

5

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước; Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh tại nước ngoài; Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

5 triệu đồng/giấy chứng nhận

6

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

10 triệu đồng/giấy phép

7

Lệ phí cấp mới, cấp lại, điều chỉnh hoặc gia hạn Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước; Giấy chứng nhận văn phòng đại diện công ty chứng khoán tại nước ngoài

500 nghìn đồng/lần cấp

8

Lệ phí cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

500 nghìn đồng/lần cấp

9

Lệ phí cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy chứng nhận hoạt động phòng giao dịch công ty chứng khoán

500 nghìn đồng/lần cấp

10

Lệ phí cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; bao gồm cả trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thành lập sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi; cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

01 triệu đồng/lần cấp

11

Lệ phí cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy chứng nhận hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán

01 triệu đồng/lần cấp

12

Lệ phí cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước; Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh tại nước ngoài; Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

500 nghìn đồng/lần cấp

13

Lệ phí cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

01 triệu đồng/lần cấp

14

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ

05 triệu đồng/giấy chứng nhận

15

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký chứng khoán

03 triệu đồng/giấy chứng nhận

16

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động tăng, giảm vốn của quỹ thành viên

500 nghìn đồng/giấy chứng nhận

17

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động chào bán, phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ ra công chúng và phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần; cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền lần đầu và bổ sung

a)

Dưới 50 tỷ đồng

05 triệu đồng/giấy chứng nhận

b)

Từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ đồng

10 triệu đồng/giấy chứng nhận

c)

Từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ đồng

17,5 triệu đồng/giấy chứng nhận

d)

Từ 250 tỷ đồng trở lên

25 triệu đồng/giấy chứng nhận

18

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

05 triệu đồng/giấy chứng nhận

19

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

01 triệu đồng/giấy chứng nhận

Nguồn: Bộ Tài chính

Trước đó, để kịp thời hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 điều chỉnh giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Thông tư số 14/2020/TT-BTC đã điều chỉnh giảm 10% đối với 3 dịch vụ chứng khoán bao gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán; Giảm từ 15%-20% đối với  dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh; Giảm từ 30%-50% đối với 4 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Đồng thời, không thu - miễn hoàn toàn đối với 6 dịch vụ chứng khoán gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc giảm giá dịch vụ, phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán trong bối cảnh hiện nay là hợp lý và cần thiết để hỗ trợ thị trường, góp phần ổn định tâm lý của nhà đầu tư, phù hợp với tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.