Bộ Tài chính không ban hành thêm văn bản hướng dẫn về phí, lệ phí

PV. (Tổng hợp)

Trước kiến nghị của cử tri An Giang đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Tài chính: "Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2017, trong đó thẩm quyền của Bộ Tài chính là tổ chức hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí; tuy nhiên hiện nay Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn, do đó, đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện."

Tại Công văn số 163/BTC-CST ngày 05/01/2017, Bộ Tài chính giải đáp cử tri về vấn đề trên như sau:

Ngày 25/11/2015, Quốc hội đã ban hành Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

- Tại khoản 2 Điều 4 Luật phí và lệ phí quy định: Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định các khoản phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí, được quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí.”

- Tại khoản 3, khoản 4 Điều 19 Luật phí và lệ phí quy định: “Thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính:

... 3. Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

4. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí.”

- Tại Điều 25 Luật phí và lệ phí quy định: Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.”

Về triển khai thi hành Luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã có công văn số 1553/BTC-CST ngày 28/01/2016 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương rà soát các Thông tư quy định về phí, lệ phí hiện hành và xây dựng Đề án thu phí, lệ phí, gửi về Bộ Tài chính để nghiên cứu ban hành Thông tư thay thế, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Luật phí và lệ phí.

Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2016 về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí và có công văn số 8313/BTC-CST ngày 20/6/2016 gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc triển khai Chỉ thị này.

Triển khai các công việc cụ thể, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng văn bản quy định về phí, lệ phí, cụ thể:

(i) Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ:

- Trình Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án.

- Trình Chính phủ ban hành 07 Nghị định chi tiết thi hành Luật và quy định chi tiết các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Chính phủ và giá các dịch vụ do Nhà nước định giá.

(ii) Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính: Ban hành 119 Thông tư quy định các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính và 12 Thông tư quy định giá các dịch vụ thuộc thẩm quyền quy định giá của Bộ Tài chính.

(iii) Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và có công văn số 17558/BTC-CST ngày 12/12/2016 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện việc rà soát các văn bản trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

Như vậy, việc triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính đã hoàn thành.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ (Giao thông vận tải, Y tế, Công thương,...) để xây dựng và ban hành các văn bản quy định về giá dịch vụ đối với các khoản phí sang giá do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định của các Bộ để đảm bảo ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kể từ ngày 01/01/2017.

Về việc hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí, ăn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật phí và lệ phí, ngày 23/8/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí, trong đó đã quy định cụ thể về kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, do đó, Bộ Tài chính không cần ban hành thêm văn bản hướng dẫn về vấn đề này.