Bộ Tài chính sẽ chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính hàng năm

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Taichinh) - Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Quyết định số 793/QĐ-BTC, Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ Tài chính sẽ không xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt nhiệm vụ cải cách hành chính.

Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ Tài chính sẽ không xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt nhiệm vụ cải cách hành chính. Nguồn: internet
Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ Tài chính sẽ không xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt nhiệm vụ cải cách hành chính. Nguồn: internet

Đánh giá Chỉ số cải cách hành chính trên 7 lĩnh vực

Quyết định ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của Bộ Tài chính (Chỉ số cải cách hành chính) do Thứ trưởng Trương Chí Trung, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính ký, nhằm đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Đối tượng áp dụng gồm 3 khối. Khối Tổng cục và tương đương gồm 5 đơn vị là Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Khối Cục gồm 7 đơn vị: Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Cục Quản lý giá, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Cục Quản lý công sản và Cục Kế hoạch - Tài chính.

Khối Vụ và tương đương gồm 11 đơn vị: Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư, Vụ I, Vụ Chính sách thuế, Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ.

Theo đó, Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài chính được xác định trên 7 lĩnh vực, đánh giá với từng khối. Theo đó, khối Tổng cục và tương đương được đánh giá trên 07 lĩnh vực, 31 tiêu chí, 78 tiêu chí thành phần; thang điểm: 100 điểm.

Khối Cục được đánh giá trên 07 lĩnh vực, 27 tiêu chí, 63 tiêu chí thành phần; thang điểm: 80 điểm.

Khối Vụ và tương đương được đánh giá trên 07 lĩnh vực, 25 tiêu chí, 59 tiêu chí thành phần; thang điểm: 70 điểm.

Không xét thi đua, khen thưởng nếu thực hiện chưa tốt cải cách hành chính

Theo quy định tại Quyết định này, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và kết quả triển khai cải cách hành chính, các đơn vị tự đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số cải cách hành chính và gửi kết quả về Vụ Pháp chế để tổng hợp, gửi các đơn vị thẩm định chuyên môn.

Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định điểm tự chấm của các đơn vị trong các lĩnh vực: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính của đơn vị, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Cục Tin học và Thống kê tài chính thẩm định điểm tự chấm của các đơn vị trong lĩnh vực Hiện đại hóa hành chính.

Cục Kế hoạch - Tài chính thẩm định điểm tự chấm của các đơn vị trong lĩnh vực Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị.

Vụ Pháp chế thẩm định điểm tự chấm của các đơn vị về Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế và Cải cách thủ tục hành chính.

Các đơn vị thẩm định chuyên môn gửi kết quả thẩm định về Vụ Pháp chế để tổng hợp, gửi Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính.

Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập với thành phần bao gồm: Vụ trưởng Vụ Pháp chế là Chủ tịch Hội đồng, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Bộ Tài chính là thành viên và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật tài chính thuộc Vụ Pháp chế là Tổ giúp việc Hội đồng.

Định kỳ hàng năm, Hội đồng thẩm định tổ chức họp hoặc gửi phiếu lấy ý kiến thành viên hội đồng về kết quả thẩm định chuyên môn của các đơn vị theo phân công để thông qua kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của từng đơn vị; xác định xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của đơn vị theo từng khối và hệ số quy đổi giữa các khối (nếu có); xem xét các trường hợp đặc thù và trình Bộ phê duyệt, công bố kết quả.

Cũng theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Quyết định này, Vụ Thi đua - Khen thưởng căn cứ kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị, đánh giá chung vào kết quả thi đua của các đơn vị để báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ; không xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt nhiệm vụ cải cách hành chính.