Bộ Tài chính thực hiện đa mục tiêu trong phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

H. Anh

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; lĩnh vực, địa bàn được phân công, quán triệt và quyết liệt, nhất quán thực hiện đa mục tiêu trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Thông báo số 123/TB-BTC ngày 11/2/2022, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, từ những kinh nghiệm đã có, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã đề ra theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, trong đó có Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các chỉ thị, công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị bắt tay ngay vào công việc để thúc đẩy mạnh mẽ và từng bước nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2022.

Theo sự phân công của Bộ Tài chính, các đơn vị khẩn trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đối với các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ phải thực hiện trong quý I/2022.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, ưu tiên sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, còn vướng mắc, bất cập đã được rà soát, phát hiện; không để xảy ra khoảng trống pháp luật khi triển khai các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Đồng thời, tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp để tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, các rào cản trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật nhằm cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh.

Các đơn vị quán triệt quan điểm “Cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, phát huy tinh thần trách nhiệm với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

Vụ Pháp chế được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số; đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật.

Về các nhiệm vụ Bộ Tài chính chủ trì, Lãnh đạo Bộ giao Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan khẩn trương trình Bộ dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tổng cục Thuế được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan khẩn trương trình việc gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022; đẩy mạnh lộ trình cải cách thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; triển khai hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình quy định. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nhất là thu đối với các giao dịch số xuyên biên giới và các dịch vụ nền tảng số, phấn đấu tăng thu.

Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Vụ Ngân sách Nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan trình Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền về giải pháp huy động nguồn lực cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với tiến độ triển khai các nhiệm vụ của Chương trình, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí; Trình Bộ có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về việc quản lý chặt chẽ các nguồn thu, phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước ngay từ khâu phân bổ, nhất là chi thường xuyên, đặc biệt là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, thu hồi các khoản kinh phí chi thường xuyên chậm phân bổ, chậm triển khai; Báo cáo Lãnh đạo Bộ về phương án phấn đấu giảm bội chi ngân sách nhà nước.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan chủ động phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thành việc xuất cấp, giao nhận 3.543,795 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022.

Tại Thông báo, Lãnh đạo Bộ cũng phân công cụ thể đầu mối thực hiện các nhiệm vụ do Bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp. Lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ các nội dung được phân công thực hiện, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả; kịp thời đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.