Kho bạc Nhà nước:

Cải cách hành chính, đơn giản quy trình giao dịch thu, chi ngân sách

PV.

Mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước là đối tượng khách hàng phục vụ, thời gian qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm giảm thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho các khách hàng.

Toàn cảnh Họp báo Chuyên đề vềải cách hành chính của hệ thống KBNN năm 2017 diễn ra chiều 21/12/2017.
Toàn cảnh Họp báo Chuyên đề vềải cách hành chính của hệ thống KBNN năm 2017 diễn ra chiều 21/12/2017.

Thông tin trên vừa được đại diện KBNN cho biết tại buổi họp báo Chuyên đề về cải cách hành chính của hệ thống KBNN năm 2017 diễn ra chiều 21/12/2017.

Cải cách quy trình thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước

Bám sát kế hoạch cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, Bộ Tài chính, năm 2017, KBNN đã triển khai tích cực và có hiệu quả nhiều dự án như hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN; Tiếp tục chủ động đẩy mạnh phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) giữa KBNN với các cơ quan thu và các ngân hàng thương mại (NHTM); Triển khai thanh toán điện tử tập trung với Ngân hàng Nhà nước và các NHTM.

Nhờ đó đã góp phần tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu của NSNN, đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu chi tiêu của NSNN. Đồng thời, tạo điều kiện cho người nộp thuế, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền vào NSNN (thời gian thực hiện 1 giao dịch thu NSNN rút xuống còn khoảng 5 phút, so với với trước đây là 30 phút).

Bên cạnh đó, KBNN đã chỉ đạo các kho bạc địa phương mở rộng tài khoản chuyên thu và thực hiện ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt cho NHTM theo nguyên tắc tất cả các KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện mở tài khoản chuyên thu tại tất cả các NHTM trên cùng địa bàn.

Hệ thống KBNN cũng triển khai mở rộng việc thu NSNN qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS) lắp đặt tại trụ sở KBNN ở những địa bàn có hạ tầng thanh toán tốt và có số lượng người dùng thẻ đông. Giải pháp này một mặt giúp tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, mặt khác, góp phần mở rộng không gian và thời gian cho người nộp thuế (người nộp thuế có thể thực hiện nộp tiền tại nhiều địa điểm khác nhau, nơi có trụ sở KBNN hoặc chi nhánh, điểm giao dịch của NHTM; hoặc có thể nộp tiền ngoài giờ hành chính, nộp vào ngày nghỉ; qua các dịch vụ thanh toán điện tử do NHTM cung cấp…); Giảm thiểu số thu bằng tiền mặt, tạo điều kiện cho người nộp thuế tiếp cận với các hình thức thu, nộp NSNN văn minh, hiện đại (như nộp thuế qua Internet, ATM...).

Về công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN đã thường xuyên hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân có liên quan. Cụ thể, đối với chi đầu tư đã rút ngắn thời gian kiểm soát chi từ 7 ngày xuống còn khoảng 3 ngày làm việc, đơn giản hóa yêu cầu đối với hồ sơ đề nghị thanh toán, giảm số lượng mẫu biểu chứng từ thanh toán.

Đối với chi thường xuyên, hệ thống KBNN đã bước đầu xây dựng ngưỡng để thực hiện kiểm soát chi, thực hiện kiểm soát chi theo cơ chế khoán đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, bỏ thủ tục kiểm soát chi liên quan đến nhu cầu chi quý, xây dựng và triển khai quy trình kiểm soát chi “một cửa” theo nguyên tắc mỗi giao dịch viên là một cửa, trừ các khoản chi bằng tiền mặt…

KBNN cũng đã triển khai thành công Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN trên toàn quốc từ ngày 2/10/2017; Triển khai chi tiêu NSNN qua thẻ tín dụng; Thí điểm thực hiện kiểm soát chi điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của KBNN theo định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 để vừa tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư khi giao dịch với KBNN vừa nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN.

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian qua, KBNN đã xây dựng và triển khai 3 dịch vụ công mức độ 3 cho 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ).

Nỗ lực này mục tiêu tạo thuận lợi hơn nữa cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong giao dịch chi NSNN qua KBNN; Đồng thời, các đơn vị KBNN sẽ tổ chức tập huấn toàn hệ thống để triển khai diện rộng trên toàn quốc vào đầu năm 2018.

Nhằm tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ KBNN theo hướng hiện đại hóa phù hợp với mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, thời gian tới, KBNN tiếp tục triển khai và hoàn thành các dự án đảm bảo yêu cầu về hiện đại hóa công tác thanh toán.

Công việc này, đến nay KBNN đã hoàn thành triển khai diện rộng thanh toán điện tử liên ngân hàng với Ngân hàng Nhà nước, từ đó giải quyết triệt để công tác thanh toán bù trừ thủ công tồn tại trước đây.

Bên cạnh đó, triển khai trên diện rộng đến tất cả các đơn vị KBNN cấp huyện hệ thống trao đổi thông tin thu NSNN và thanh toán song phương với ngân hàng thương mại đảm bảo mở rộng các kênh thanh toán; Thực hiện nâng cấp hệ thống trao đổi thông tin thu NSNN (TCS) nâng cấp chức năng liên quan đến hoàn thuế và các chức năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ khác.

Với mục tiêu hướng đến một KBNN điện tử vào năm 2020, KBNN đã và đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách làm việc, tạo nền tảng xây dựng hệ thống KBNN hiện đại, hoạt động an toàn và hiệu quả.