Thông tư số 75/2018/TT-BTC:

Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi


Ngày 17/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2018/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Thông tư gồm 11 điều và 01 phụ lục, quy định chế độ quản lý, tính hao mòn đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Tài sản là kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp thì không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư này...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 75/2018/TT-BTC.