Chính sách thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất?

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế áp dụng tại Điều 28a Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, chính sách thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX) có dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng được quy định tại khoản 4 Điều 28a Nghị định số 18/2021/NĐ-CP như sau: Chậm nhất 30 ngày trước thời điểm DNCX chính thức đi vào hoạt động, DNCX gửi thông báo đã đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan quy định tại khoản 1 Điều 28a cho Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của DNCX, Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX hoàn thành kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và gửi văn bản xác nhận cho DNCX theo Mẫu số 26 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Trường hợp DNCX nhận được văn bản xác nhận không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì DN tiếp tục hoàn chỉnh các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan nhiều lần, nhưng không quá thời hạn 01 năm kể từ ngày Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX cấp văn bản xác nhận lần đầu.

Quá thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp văn bản xác nhận lần đầu của Chi cục Hải quan, DNCX không thực hiện việc thông báo cho Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX hoặc không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

DN phải nộp đủ các loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm đối với hàng hóa nhập khẩu đã được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền tương ứng với dự án đầu tư mới hoặc phần dự án đầu tư mở rộng không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 28a.

Đối với DNCX đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày 25/4/2021 và đang trong quá trình hoạt động, Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời hạn tối đa không quá 01 năm kể từ ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, DNCX phải hoàn thiện các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan quy định và có thông báo gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của DNCX, Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX hoàn thành kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và gửi văn bản xác nhận cho DNCX theo Mẫu số 26 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Trường hợp DNCX nhận được văn bản xác nhận không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, DN được tiếp tục hoàn chỉnh các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan nhiều lần nhưng không quá thời hạn 01 năm kể từ ngày Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành...

Đối với DNCX đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày 25/4/2021 và đang trong quá trình xây dựng thì thực hiện kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 28a Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Điều 28a Nghị định số 18/2021/NĐ-CP quy định, điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX là khu phi thuế quan phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào DNCX chỉ qua cổng/cửa.

- Có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ); dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý DN và được lưu giữ tại DNCX tối thiểu 12 tháng.

- Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của DNCX để báo cáo quyết toán nhập - xuất - tồn về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo quy định pháp luật về hải quan.