VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tiếp tục hỗ trợ pháp lý về tài chính cho doanh nghiệp năm 2019

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý tài chính cho doanh nghiệp trong năm 2019.

Tiếp tục hỗ trợ pháp lý về tài chính cho doanh nghiệp năm 2019

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật tài chính một cách chính xác, kịp thời, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 với nhiều giải pháp quan trọng tại Quyết định số 2448/QĐ-BTC.

Đổi mới chế độ kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế doanh nghiệp

Phương pháp chuyển đổi báo cáo tài chính kế toán Việt Nam theo Chuẩn mực quốc tế

Đa dạng hoá các mô hình tuyên truyền phổ biến pháp luật tài chính

Bộ Tài chính áp dụng thành công mô hình đối thoại pháp luật tài chính với doanh nghiệp

Công tác xây dựng và triển khai thi hành pháp luật tài chính đạt nhiều kết quả tích cực

Nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng hệ thống pháp luật tài chính

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2448/QĐ-BTC về kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) năm 2019. Trong đó, nhấn mạnh việc cần thiết tổ chức các hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật; trao đổi, tọa đàm lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; biên soạn ấn phẩm, tài liệu giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật; viết tin, bài giới thiệu trên các báo và tạp chí… Nhất là đối với nhóm văn bản quy phạm pháp luật về thuế, hải quan và tài chính DN.

Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch này. Lồng ghép các nội dung hỗ trợ pháp lý với các hoạt động thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính với chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

Theo Quyết định số 2448/QĐ-BTC, trong năm 2019, Vụ Pháp chế sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí trong ngành Tài chính tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật tài chính cho cộng đồng các DN trên các phương tiện đại chúng, trong đó lực lượng nòng cốt là các báo, tạp chí trong Ngành. Việc thông tin, tuyên truyền sẽ chú trọng đề xuất chính sách mới; phản ánh các ý kiến đóng góp của người dân và DN trong quá trình soạn thảo văn bản.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính có liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh của DN không nêu trong kế hoạch này.

Là Bộ quản lý đa ngành, có nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động của DN, nên công tác hỗ trợ pháp lý cho DN luôn được Bộ Tài chính chú trọng. Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN thường được Bộ Tài chính ban hành vào đầu năm để công tác tổ chức đảm bảo thực hiện thông suốt, hiệu quả.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM