Công ty đại chúng phải tránh xung đột lợi ích với người quản lý doanh nghiệp thế nào?

PV.

Công ty đại chúng phải có trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp; giao dịch với người có liên quan phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đằng, tự nguyện… là những quy định bắt buộc tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP nêu rõ, về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp (DN), các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), kiểm soát viên (KSV), Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật DN và các văn bản pháp luật liên quan.

Cùng với đó, các thành viên HĐQT, KSV, giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật.

Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT chấp thuận, công ty đại chúng phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin…

Về giao dịch với người có liên quan, khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, công ty đại chúng phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.

Công ty đại chúng áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của công ty thông qua việc kiểm soát các giao dịch, mua bán, giá cả hàng hóa và dịch vụ của công ty.

Công ty đại chúng áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty.

Về giao dịch với cổ đông, người quản lý DN và người có liên quan của các đối tượng này, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP quy định, công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp công ty đại chúng là tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân…

Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, công ty đại chúng không được thực hiện giao dịch sau:

Một là, cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên hội HĐQT, KSV, giám đốc (tổng giám đốc), các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan đến cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Hai là, giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng: Thành viên HĐQT, KSV, giám đốc (tổng giám đốc) và những người có liên quan của các đối tượng này; Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; DN có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật DN…

Công ty đại chúng phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.