Cục Thuế Hòa Bình xây dựng Bản đồ số Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Thùy Linh

Nhằm tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa, tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế nói chung và quản lý hộ kinh doanh, Cục Thuế Hòa Bình đã thực hiện xây dựng và lập Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Cục Thuế Hòa Bình đã thực hiện xây dựng và lập Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Cục Thuế Hòa Bình đã thực hiện xây dựng và lập Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo Cục Thuế Hoà Bình, mục đích triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh là nhằm xây dựng, bổ sung thêm hình thức hiển thị các thông tin công khai của hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế; hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế, trực tiếp giám sát cơ quan Thuế, cán bộ thuế trong thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế.

Về nguyên tắc sử dụng Bản đồ số hộ kinh doanh, việc sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi để các tổ chức, cá nhân thực hiện tra cứu, đóng góp và phản hồi thông tin với cơ quan Thuế và kết quả do cơ quan Thuế thực hiện.

Về lộ trình triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh, Cục Thuế Hoà Bình cho biết, từ ngày 1/8/2023 đến hết ngày 31/8/2023 ứng dụng sẽ vận hành đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, khai thác thông tin.

Từ ngày 1/9/2023 ứng dụng được triển khai mở rộng đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có liên quan trên địa bàn Tỉnh.