Đảng bộ Bộ Tài chính: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2014

PV.

(Tài chính) Trong quý II năm 2014, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của Đảng bộ.

Đảng uỷ Bộ Tài chính quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác của Ngành trong 6 tháng cuối năm 2014
Đảng uỷ Bộ Tài chính quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác của Ngành trong 6 tháng cuối năm 2014
Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo điều hành kiên quyết, sát sao của Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách quý II/2014 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Bộ Tài chính đã tổ chức điều hành NSNN tích cực, chủ động, tổng thu NSNN ước tính trong 5 tháng đầu năm đạt 358,55 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2013; tổng chi ngân sách 5 tháng đầu năm ước đạt 414,09 nghìn tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2013. Các đơn vị trong Ngành tổ chức triển thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính có hiệu quả, kịp thời rà soát và ban hành nhiều giải pháp giúp các doanh nghiệp khắc phục tổn thất, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh...

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tập trung triển khai tích cực các nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Đảng; đẩy mạnh triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014 tới tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng bộ tập trung vào kiểm tra việc thực hiện “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận 2014”; kiểm tra việc triển khai quy hoạch cán bộ cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp (tập trung vào các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc); đẩy mạnh việc thực hiện chương trình tổng thể “Cải cách thủ tục hành chính - theo Chiến lược cải cách hiện đại hóa ngành Tài chính và từng lĩnh vực giai đoạn 2011-2020”; Quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội…

Tập thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, tích cực, chủ động phát huy tiềm năng, cơ hội thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, tập trung năng lực, trí tuệ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và chương trình công tác của Ngành trong 6 tháng còn lại của năm 2014.

                                                                    Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số tháng 6/2014