Đến năm 2020, 75% lao động của Hà Nội sẽ qua đào tạo

Theo baocongthuong.com.vn

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kế hoạch nhằm phát triển nguồn nhân lực có cơ cấu trình độ, ngành nghề phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Phát triển nguồn lao động có trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu quá trình sản xuất - kinh doanh; Tăng nhanh tỷ lệ lao động được đào tạo trong lực lượng lao động từ 70 đến 75% vào năm 2020. Để đạt chỉ tiêu trên, năm 2017 thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ 59-62%, năm 2018 đạt tỷ lệ 62-66%, năm 2019 đạt tỷ lệ 66-70% lao động được đào tạo.

UBND thành phố đề ra các giải pháp tập trung thực hiện như đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách giáo dục nghề nghiệp; Tăng cường quản lý nhà nước đối với phát triển lao động qua đào tạo; Hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo; Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo; Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch, đề án triển khai thực hiện đối với nội dung nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp từng năm với cả giai đoạn 2016- 2020, trình UBND TP Hà Nội phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm và giai đoạn.

Đồng thời, đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã; xác định nhu cầu lao động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; Xây dựng kế hoạch quy hoạch, sắp xếp lại, phát triển các làng nghề tập trung trên địa bàn Thành phố;

Xác định nhu cầu đào tạo các ngành, nghề phi nông nghiệp; gắn chương trình, kế hoạch đào tạo nghề (cụ thể là đào tạo nghề theo địa chỉ) trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình khuyến công, phát triển các làng nghề.

UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố phối hợp chặt chẽ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, đào tạo nguồn nhân lực qua đào tạo hàng năm và cả giai đoạn; Đồng thời cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo cho các Sở, Ban, ngành Thành phố thực hiện phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo.