Điều kiện được trừ thuế với khoản chi mua sách cho nhân viên

PV.

Công ty TNHH Change Interaction (TP. Hồ Chí Minh) hỏi, Công ty có khoản chi mua sách chuyên ngành cho nhân viên tham khảo, vậy, khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/NĐ-CP ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định khoản chi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Một là, Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hai là, Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Ba là, Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...".

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc, trường hợp Công ty TNHH Change Interaction có khoản chi mua sách chuyên ngành cho nhân viên tham khảo để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.