Xác định thu nhập chịu thuế đối với các khoản phụ cấp

Theo mof.gov.vn

Ngày 13/6/2017, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2565/TCT-TNCN nhằm giải đáp doanh nghiệp về những vướng mắc trong việc xác định thu nhập chịu thuế đối với các khoản phụ cấp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giải đáp những vướng mắc trong việc xác đinh thu nhập chịu thuế đối với các khoản phụ cấp được đề cập tại Công văn số ROV-llOO ngày 11/05/2017 của Văn phòng đại diện Công ty cổ phần AMNGR tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thứ nhất, đối với khoản phụ cấp khoán chi để người lao động thuê phương tiện đi lại:

Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn: Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức;

Điểm đ.4.3 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn: Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.

Theo đó, trường hợp người lao động được Văn phòng đại diện Công ty cổ phần AMNGR tại Việt Nam có khoản khoản phụ cấp khoán chi do Công ty mẹ tại Liên Bang Nga chi trả để người lao động thuê phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

Thứ hai, đối với khoản phụ cấp khoán chi để người lao động thuê tự thuê nhà:

Khoản 2 điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau: Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở, do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay vì tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trà thu nhập.”  

Theo quy định trên, trường hợp người lao động được Văn phòng đại diện Công ty cổ phần AMNGR tại Việt Nam có khoản phụ cấp khoán chi do Công ty mẹ tại Liên Bang Nga chi trả để người lao động tự thuê nhà, thì tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay, nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.