Định hướng đối ngoại và hợp tác quốc tế của Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

Trần Quang Đẩu, Vũ Thanh Huyền

Bài viết khái quát hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế đã được Kho bạc Nhà nước thực hiện trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển Kho bạc đến năm 2020 và định hướng hợp tác quốc tế thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh về tác động của yếu tố con người đến hiệu quả của hoạt động hợp tác quốc tế của Kho bạc Nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Một số hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế nổi bật của Kho bạc Nhà nước

Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động từ cuối năm 2010 đến nay, Vụ Hợp tác quốc tế (Kho bạc Nhà nước) đã hoàn thành tốt vai trò là đầu mối, tham mưu giúp Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong quản lý và tổ chức triển khai hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Một số hoạt động và phương thức đối ngoại và hợp tác quốc tế nổi bật mà đơn vị đã triển khai trong thời gian qua có thể điểm qua như sau:

Hình thức thứ nhất, trong khuôn khổ dự án do các tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài tài trợ có các dự án tiêu biểu như Dự án Cải cách Quản lý tài chính công, mà cấu phần quan trọng nhất là xây dựng hệ thống TABMIS do Ngân hàng Thế giới và đối tác là các nhà thầu nước ngoài tài trợ theo hình thức hợp đồng quốc tế.

Đóng góp của Dự án Cải cách Quản lý Tài chính công nói chung, dự án TABMIS nói riêng đã giúp KBNN hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

...

Định hướng hợp tác quốc tế của Kho bạc Nhà nước thời gian tới

Để nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại, KBNN đặt mục tiêu hợp tác quốc tế trong thời gian tới là chủ động và tích cực thực hiện hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kho bạc, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt động kho bạc và hội nhập quốc tế; Tăng cường sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và khu vực; chia sẻ kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ kho bạc với các nước trong khu vực và trên thế giới. Cụ thể:

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác và tận dụng tối đa sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính quốc tế.

Triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ, phân tích và tư vấn về quản lý tài chính công (Chương trình AAA) cho giai đoạn 2016-2020, bao gồm các đề án do KBNN chủ trì cũng như các đề án dó các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chủ trì.

...

Bài viết chi tiết mời độc giả xem trên Tạp chí Tài chính Kỳ 1 tháng 7/2018.