Sửa quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

BD

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Theo đó, dự thảo bổ sung quy định các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng hoặc KBNN thực hiện nộp ngân sách nhà nước (NSNN) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp bằng tiền mặt vào tài khoản của KBNN tại ngân hàng thương mại (NHTM), trừ những khoản nộp NSNN có giá trị dưới 5 triệu đồng; đồng thời, giảm mức chi bằng tiền mặt mà đơn vị sử dụng ngân sách phải thực hiện qua NHTM từ 01 tỷ đồng trở lên/lần thanh toán xuống còn từ 50 triệu đồng trở lên/lần thanh toán.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi quy trình thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN theo hướng NHTM thực hiện chuyển tiền cho các cá nhân theo đúng bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng đã được KBNN sao y (trường hợp đơn vị giao dịch gửi hồ sơ, chứng từ giấy đến KBNN để làm thủ tục kiểm soát chi NSNN) hoặc đăng tải trên Cổng trao đổi dữ liệu điện tử của KBNN. Việc sửa đổi quy định này nhằm ngăn chặn các trường hợp lạm dụng lỗ hổng trong quy trình chi lương, chiếm đoạt tiền của Nhà nước và người lao động.

Đồng thời, dự thảo bổ sung hướng dẫn về quy trình thanh toán cá nhân qua tài khoản trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN; Quy định liên quan đến chi phí mà các đơn vị phải trả khi tổ chức thu NSNN; thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN qua ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 241/QĐ-TTg, cụ thể:

Các khoản chi phí liên quan đến tổ chức thu NSNN của các cơ quan thu phí, lệ phí qua ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là các khoản chi của NSNN và được hạch toán, quyết toán vào mục chi khác, tiểu mục chi các khoản phí, lệ phí của các đơn vị.

Các khoản chi phí liên quan đến việc ủy nhiệm thu qua ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đối với các khoản thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN là một khoản chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập và được thực hiện theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.