Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 208.980 tỷ đồng

PV.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, 5 tháng đầu năm 2017, doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 208.980 tỷ đồng.

Trong quý I/2017, tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt ước đạt 4.684 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4%. Nguồn: baoviet.com.vn
Trong quý I/2017, tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt ước đạt 4.684 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4%. Nguồn: baoviet.com.vn

Tính đến hết tháng 5/2017, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 256.240 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 66.030 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 190.210 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 208.980 tỷ đồng (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 35.125 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 173.855 tỷ đồng.

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm 5 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện ước đạt 10.904 tỷ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 5.394 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 5.510 tỷ đồng.

Kết quả trong quý I/2017 cũng cho thấy tình hình khả quan của các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là những doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu. Chẳng hạn, quý I/2017, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 7.071 tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế hoàn thành 32% kế hoạch năm.
Trong đó, tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 4.684 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4%; tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 2.125 tỷ đồng, tăng 18,4%; tổng doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ ước đạt 24 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch năm.
Tập đoàn Bảo Việt cho biết, hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục là hoạt động đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu (79%), đạt 5.584 tỷ đồng, kế đến là hoạt động tài chính với tỷ trọng 19,5%, đóng góp 1.379 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất quý I. Công ty Mẹ ước đạt 360 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 26,3% kế hoạch năm.