Dự thảo thông tư hướng dẫn nộp phí kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán

PV.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017 thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 78/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Thông tư quy định các tổ chức khi đề nghị thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, kế toán; cá nhân khi đề nghị thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, kế toán phải nộp phí thẩm định.

Mức thu phí được dự thảo đề xuất cụ thể như sau:

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán cấp lần đầu, mức thu 4.000.000 đồng/lần thẩm định; cấp lại, mức thu là 2.000.000 đồng/lần thẩm định.

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán: Cấp lần đầu 1.200.000 đồng/lần thẩm định; cấp lại 800.000 đồng/lần thẩm định.

Ngoài ra dự thảo cũng nêu rõ không thu phí đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận do rách, hỏng, mất.

Bộ Tài chính là đơn vị thực hiện thu, nộp và quản lý phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí thu được theo tháng, quyết toán năm, theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Tiền phí thu được nộp 100% vào ngân sách nhà nước. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.