Giải đáp về vấn đề hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Theo mof.gov.vn

Phúc đáp vướng mắc về chính sách thuế của Công ty TNHH Hyundai Việt Đại, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có Công văn hướng dẫn doanh nghiệp về việc hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo quy định tại Điểm 4b Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 12 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính), Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết: Trường hợp Công ty TNHH Hyundai Việt Đại nhập khẩu hàng hóa để bán vào khu phi thuế quan (là hoạt động xuất khẩu hàng hóa), thì thuộc đối tượng không được hoàn thuế GTGT. Cụ thể:

Theo Điểm 4 Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Tại Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế GTGT (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) quy định:

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan; Nghị định 01/2015/NĐ- CP ngày 02/01/2015 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các vãn bản hưởng dẫn…

Khoản 20 Điều 4 cũng quy định về khu phi thuế quan như sau: Khu phi thuế quan (bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực lành tế khác) được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu....

Tại Khoản 1 Điều 9 quy định về thuế suất 0% quy định: Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại Khoản 3 Điều này.

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật, bao gồm: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu; Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tưởng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế…