Giao dịch điện tử trong hoạt động Kho bạc Nhà nước


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 8/10/2021 quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN). Thông tư này thay thế cho Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2021.

Giao diện Dịch vụ công trực tuyến của lĩnh vực KBNN trên cổng Thông tin điện tử của KBNN (https://vst.mof.vn)
Giao diện Dịch vụ công trực tuyến của lĩnh vực KBNN trên cổng Thông tin điện tử của KBNN (https://vst.mof.vn)

Tổ chức, cá nhân dễ dàng giao dịch điện tử với kho bạc Nhà nước

Thông tư số 87/2021/TT-BTC gồm có 3 chương, 22 điều, quy định cụ thể về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Đối tượng áp dụng bao gồm: (i) KBNN; Sở Giao dịch KBNN; KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; KBNN quận, huyện, thị xã, thành phố và KBNN khu vực thuộc tỉnh; (ii) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; (iii) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu, xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN trong phạm vi pháp luật cho phép.

Theo Thông tư số 87/2021/TT-BTC, giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN là các giao dịch điện tử giữa KBNN với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và trong nội bộ hệ thống KBNN trong các hoạt động nghiệp vụ của KBNN: quản lý quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính phủ theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử của KBNN là điểm truy cập duy nhất của KBNN trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà KBNN cung cấp.

Cổng thông tin điện tử của KBNN có địa chỉ truy cập là https://vst.mof.gov.vn/ và bao gồm các trang thông tin điện tử tích hợp nơi KBNN cung cấp các thông tin, dịch vụ, giao dịch liên quan đến hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Cổng thông tin điện tử của KBNN có địa chỉ truy cập là https://vst.mof.gov.vn/ và bao gồm các trang thông tin điện tử tích hợp nơi KBNN cung cấp các thông tin, dịch vụ, giao dịch liên quan đến hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của KBNN tiếp nhận chứng từ điện tử liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết, trừ trường hợp có quy định khác về thời hạn nhận chứng từ hoặc trong các trường hợp hệ thống của KBNN đang bảo trì, nâng cấp hoặc gặp sự cố kỹ thuật, không thể vận hành. Trường hợp bảo trì, nâng cấp hệ thống, KBNN thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước ít nhất 03 ngày.

Trước khi thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN qua các trang thông tin điện tử của KBNN, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện định danh và xác thực điện tử theo quy định của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử.

Thông tư số 87/2021/TT-BTC nêu rõ, nguyên tắc giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN là cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 Luật Giao dịch điện tử, Điều 4 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, đảm bảo các yêu cầu về quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật trong giao dịch điện tử do Bộ Tài chính và KBNN quy định theo phân cấp.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã hoàn thành giao dịch bằng phương thức điện tử, thì không phải thực hiện phương thức giao dịch khác và được công nhận đã hoàn thành thủ tục trên Trang thông tin điện tử của KBNN, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN được tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức điện tử qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN. Riêng thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế, Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định.

Không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu mà Kho bạc đang quản lý

KBNN không yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp lại dữ liệu mà KBNN đang quản lý hoặc dữ liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu, trừ trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu phục vụ cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra dữ liệu.

Trong trường hợp KBNN yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu phục vụ cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra dữ liệu phải đảm bảo theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Thông tư số 87/2021/TT-BTC quy định, chứng từ điện tử trong các hoạt động nghiệp vụ của KBNN phải được ký số bởi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc được xác thực bằng các biện pháp khác, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Việc sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN phải tuân thủ quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Trước khi sử dụng chữ ký số để thực hiện các giao dịch điện tử với KBNN, cơ quan, tổ chức phải đăng ký chữ ký số của các cá nhân liên quan thuộc cơ quan, tổ chức cho KBNN…

Các giao dịch thanh toán điện tử giữa KBNN với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các giao dịch thanh toán điện tử của KBNN qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các giao dịch điện tử về thanh toán song phương điện tử và tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa KBNN với các ngân hàng thương mại được thực hiện theo thỏa thuận giữa KBNN với từng hệ thống ngân hàng thương mại, phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư số 87/2021/TT-BTC quy định, ngoài Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của KBNN, KBNN được tham gia các hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức khác chủ quản hoặc sử dụng các phương tiện điện tử khác để thực hiện giao dịch trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Trường hợp KBNN tham gia hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức khác chủ quản, thì giao dịch điện tử giữa KBNN với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan qua hệ thống thông tin đó được thực hiện theo quy định của chủ quản hệ thống thông tin, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật…

(*) Lê Thị Bích Ngọc

(**) Bài đăng trên Tạp chí Tài chính số kỳ 1 tháng 11/2021.