Hải quan Bình Dương siết chặt kiểm soát thủ tục hành chính

Phi Vũ

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 triển khai ngay đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

Hải quan Bình Dương luôn công khai kịp thời các thủ tục hành chính để doanh nghiệp biết, thực hiện và cùng tham gia kiểm soát thủ tục hành chính.
Hải quan Bình Dương luôn công khai kịp thời các thủ tục hành chính để doanh nghiệp biết, thực hiện và cùng tham gia kiểm soát thủ tục hành chính.

Kế hoạch được ban hành nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, nhằm rút ngắn thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các chi phí thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp (DN).

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan Bình Dương, các Chi cục thực hiện nghiêm công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính để DN biết, thực hiện và cùng tham gia kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không cần thiết, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính phù hợp với thực tiễn.

Cùn với đó, Hải quan Bình Dương tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết chi phí theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Cục Hải quan Bình Dương đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định để DN biết, thực hiện.

Năm 2022, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành đấy mạnh công tác truyên truyền cải cách thủ tục hành chính nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và cán bộ, công chức về công tác này…

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Cục Hải quan Bình Dương đề nghị các đơn vị được giao chủ trì và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện hoặc cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.