Hải quan Lào Cai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

T. Huy

Năm 2022, Cục Hải quan Lào Cai được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách 1.540 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Hải quan Lào Cai đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm...

Đại diện các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Lào Cai ký kết thi đua năm 2022
Đại diện các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Lào Cai ký kết thi đua năm 2022

Theo đánh giá của Cục Hải quan Lào Cai, năm 2021, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, cùng với việc Trung Quốc tăng cường các biện pháp thắt chặt quản lý tại các cửa khẩu, quản lý hàng hoá xuất-nhập khẩu đã làm ảnh hưởng đến thời gian thông quan, giảm lượng hàng hoá xuất-nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn Lào Cai.

Tuy nhiên, với việc chủ động triển khai các biện pháp vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì tốt các hoạt động quản lý hải quan, nên kết quả đạt được năm 2021 của Cục Hải quan Lào Cai tương đối khả quan.

Tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn Lào Cai đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 8,9% so với năm 2020, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 987 triệu USD, tăng 6% so với năm 2020; kim ngạch nhập khẩu đạt 709 triệu USD, tăng 13,2% so với năm 2020.

Tổng số doanh nghiệp tham gia xuất- nhập khẩu là 698 doanh nghiệp, tăng 18% so với năm 2020;  giải quyết 59.041 tờ khai hải quan, tăng 64% so với năm 2020. Thu ngân sách nhà nước do Cục Hải quan Lào Cai thực hiện đạt 1.747,4 tỷ đồng, vượt 7% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 20,2% so với năm 2020.

Cũng theo Cục Hải quan Lào Cai, trong năm qua đơn vị đã làm tốt công tác điều tra, chống buôn lậu; công tác thu thập, xử lý thông tin và quản lý rủi ro; kiểm tra sau thông quan; cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan, thực hiện “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” đạt nhiều kết quả.

Năm 2022, Cục Hải quan Lào Cai được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách 1.540 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được gia và các mục tiêu, kế hoạch đặt ra, Cục Hải quan Lào Cai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó là, Hải quan Lào Cai sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh về việc thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất – nhập khẩu trong tình hình mới.

Đồng thời, Cục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá ngành hải quan. Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách, hiện đại hoá hải quan, kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan và thanh tra chuyên ngành. Xác định công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, phiền hà, tiêu cực, gắn với xây dựng lực lượng hải quan liêm chính, chuyên nghiệp là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; Đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức đoàn thể với các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.