Thông tư số 212/2015/TT-BTC:

Hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường


Ngày 31/12/12015, Bộ Tài chính ban hànhThông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.

Theo Thông tư, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện một số loại dự án đầu tư mới sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các dự án đó gồm: Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung;...

Mời xem nội dung cụ thể: thong_tu_212-2015-tt-btc_ZVHZ.doc