Hướng dẫn điều kiện vay nước ngoài

Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

(Tài chính) Ngân hàng Nhà nướcvừa ban hành Thông tư hướng dẫn doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh (Bên đi vay) muốn vay vốn nước ngoài.

Theo đó, doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh (Bên đi vay) muốn vay vốn nước ngoài phải thỏa mãn một số điều kiện sau: Bên đi vay được phép vay nước ngoài để phục vụ thực hiện dự án đầu tư của Bên đi vay hoặc của doanh nghiệp mà Bên đi vay góp vốn đầu tư trực tiếp; Thỏa thuận vay nước ngoài phải được ký kết bằng văn bản trước khi thực hiện giải ngân khoản vay.

Bên cạnh đó, đồng tiền vay nước ngoài là ngoại tệ; Chi phí vay nước ngoài do Bên đi vay, Bên cho vay và các bên liên quan thỏa thuận; Bên đi vay không được vay ngắn hạn cho các mục đích sử dụng vốn trung, dài hạn; Số dư nợ vay trung, dài hạn (gồm cả dư nợ vay trong nước) của Bên đi vay tối đa không vượt quá phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư và vốn góp ghi nhận tại giấy chứng nhận đầu tư.