Hướng dẫn mới về hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

PV.

Từ ngày 8/8/2016 việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất sẽ thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 23/6, Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014 của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.

Các đối tượng áp dụng bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trong đó các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm:

a- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;

b- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất;

c- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất;

d- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

đ- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

e- Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;

g- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp;

h- Xóa đăng ký thế chấp.

Việc đăng ký thế chấp quy định tại các điểm a, b, c, d và đ trên bao gồm các trường hợp đăng ký thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp hoặc của người khác.

Thông tư bổ sung phương thức nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất qua đường bưu điện và qua phương thức đăng ký trực tuyến, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ngoài ra, trong Thông tư cũng nêu rõ việc từ chối đăng ký chỉ được thực hiện nếu phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký...