Hướng dẫn mới về xếp lương với công chức chuyên ngành hành chính

PV.

Ngày 15/8/2017, Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Thông tư quy định cho các cơ quan nhà nước áp dụng bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP khi trả lương cán bộ thuộc những ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Cụ thể, quy định về 5 ngạch công chức bao gồm: Chuyên viên cao cấp áp dụng công chức loại A3 (nhóm 1), chuyên viên chính loại A2 (nhóm 1), chuyên viên loại A1, cán sự loại A0, nhân viên loại B sẽ hưởng lương theo bảng 2 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước).

Đồng thời, Thông tư cũng quy định áp dụng bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong cơ quan và đơn vị sự nghiệp nhà nước khi tính lương ngạch nhân viên lái xe cơ quan, có bằng lái xe đúng quy định và nhân viên hợp đồng.

Thông tư cũng quy định rõ về cách thức xếp lương sau khi chuyển ngạch. Cụ thể, công chức thuộc ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên nhận bổ nhiệm ở ngạch nào thì hưởng lương theo ngạch đó.

Công chức đảm nhiệm công việc thừa hành, phục vụ (ngạch nhân viên) có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên và đang xếp lương theo công chức loại B thì được bổ nhiệm vào ngạch nhân viên (mới) và tiếp tục hưởng chế độ theo công chức loại B.

Đối với công chức chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp vị trí công việc sẽ nhận lương theo ngạch nhân viên hiện hưởng ở bảng 4 trong thời hạn 6 năm (kể từ ngày Thông tư có hiệu lực).

Trong vòng 6 năm, cơ quan nhà nước có trách nhiệm bố trí đối tượng này học tập nâng cao trình độ nhằm bổ sung đủ tiêu chuẩn, sau đó xem xét bổ nhiệm vào ngạch nhân viên (mới).

Trong trường hợp công chức được cử nhưng không tham gia hoặc có kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan quản lý xem xét thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2017. Riêng đối với các kỳ thi nâng ngạch công chức thực hiện theo Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức đã được Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương thống nhất thì sẽ tiếp tục thực hiện việc tổ chức thi theo Đề án đã được phê duyệt. Trong trường hợp đến ngày 01/10/2017 mà cơ quan quản lý công chức chưa tổ chức thi thì sẽ áp dụng theo quy định tại Thông tư này.