Hướng dẫn về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

PV.

Tổng cục Thuế có công văn hướng dẫn các cục thuế địa phương về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trả lời Công văn số 5900/CT-THNVDT ngày 27/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về miễn, giảm tiền thuê đất, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có Công văn số 534/TCT-DNL có ý kiến như sau:

Điều 2, Điều 3 Thông tư số 52/2013/TT-BTC ngày 03/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

Đối tượng áp dụng Thông tư gồm: Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm, thuỷ sản do nhà nước làm chủ sở hữu; các đối tượng nêu trên sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Chính sách hỗ trợ về tiền thuê đất được quy định như sau:

Một là, đơn vị sử dụng lao động có sử dụng từ 30% đến dưới 50% lao động là người dân tộc thiểu số so với tổng số lao động có mặt làm việc thường xuyên tại đơn vị (theo số lao động có mặt vào thời điểm ngày 31 tháng 12 năm trước liền kề năm báo cáo) được giảm 50% tiền thuê đất trong năm đối với diện tích đất của đơn vị thuộc diện phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

Hai là, đơn vị sử dụng lao động có sử dụng từ 50% lao động là người dân tộc thiểu số trở lên so với tổng số lao động có mặt thường xuyên làm việc tại đơn vị (theo số lao động có mặt vào thời điểm ngày 31 tháng 12 năm trước liền kề năm báo cáo) được miễn 100% tiền thuê đất trong năm đối với diện tích đất của đơn vị thuộc diện phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum có sử dụng lao động là dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn đặc biệt khó khăn, được UBND tỉnh cho thuê đất theo quy định của pháp luật, Công ty sử dụng đất vào nhiều mục đích khác nhau gồm sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp như trồng cây cao su; nhà máy chế biến mủ cao su; xây dựng trụ sở các nông trường; mua bán xăng dầu; xây dựng siêu thị, khách sạn;... thì Công ty chỉ được xét miễn, giảm tiền thuê đất đối với diện tích đất sử dụng cho mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

 Đối với diện tích đất không sử dụng trực tiếp cho sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sử dụng cho mục đích khác ngoài sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản thì không thuộc đối tượng được xét miễn, giảm tiền thuê đất, Công ty phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.

Tỷ lệ lao động dân tộc thiểu số để xác định số tiền thuê đất được miễn, giảm là số lao động dân tộc thiểu số so với tổng số lao động có mặt thường xuyên trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp làm việc tại đơn vị. Căn cứ xem xét việc sử dụng lao động để xác định tỷ lệ lao động nêu trên là danh sách lao động đã tuyển dụng đến ngày 31/12 năm trước liền kề năm lập dự toán và Hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động.

Đối với việc xác định lao động sử dụng thường xuyên của doanh nghiệp: Hiện nay, chưa có Thông tư hướng dẫn Nghị định số118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư hướng dẫn nội dung này. Do vậy, trước mắt Cục Thuế tỉnh Kon Tum hướng dẫn đơn vị tạm thời xác định lao động có mặt làm việc thường xuyên theo Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03/12/2009 của Bộ LĐTBXH.

Trường hợp pháp luật ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH nêu trên hoặc nội dung liên quan thì thực hiện theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó.