ISO 21001:2018 giúp đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện

Nguyễn Hiền

Tháng 4/2018, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) chính thức ban hành ISO 21001:2018 Tổ chức giáo dục - Hệ thống quản lý đối với tổ chức giáo dục – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.

Việc đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục là hết sức cần thiết.
Việc đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục là hết sức cần thiết.

Tiêu chuẩn này là một trong các tiêu chuẩn của ISO giúp thực hiện mục tiêu thứ 4 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc về Chất lượng giáo dục là Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện và công bằng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Tiêu chuẩn về HTQLCL cho tổ chức giáo dục ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý độc lập được xây dựng theo cấu trúc cấp cao cho các tiêu chuẩn của ISO về hệ thống quản lý.

Tiêu chuẩn này đã được chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia hoàn toàn tương đương TCVN ISO 21001:2019. Các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn này cũng giống với TCVN ISO 9001 nhưng có những phần mang tính đặc thù cho hoạt động giáo dục.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn cũng cung cấp các hướng dẫn chi tiết hữu ích cho việc thực hiện một số yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục.

Việc đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục là hết sức cần thiết, nhằm xây dựng năng lực cho đội ngũ chuyên gia đánh giá của các tổ chức đánh giá sự phù hợp, của các tổ chức giáo dục về các hệ thống quản lý.

Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu lực và hiệu quả hệ thống quản lý tiên tiến giúp đạt được các mục tiêu chung của xã hội về vấn đề giáo dục.