Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 1 năm 2023

Việt Hoàng

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới, ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 855/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2023.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được bảo đảm từ ngân sách nhà nước.
Kinh phí thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được bảo đảm từ ngân sách nhà nước.

Theo Quyết định số 855/QĐ-TTg, trong năm 2023, mở 05 khóa bồi dưỡng, mỗi khóa từ 60 – 70 đồng chí, địa điểm tại Học viện Quốc phòng. Các cơ quan, tổ chức, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cử cán bộ đúng đối tượng, đúng số lượng theo chỉ tiêu phân bổ từng khóa của Ban Tổ chức Trung ương. Những đồng chi vắng mặt phải tham gia bồi dưỡng trong các khóa tiếp theo. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và cơ quan, tổ chức thuộc Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng lập danh sách cử cán bộ đúng đối tượng của cơ quan, đơn vị mình chưa tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tham gia từng khóa báo cáo Ban Tổ chức Trung ương (qua Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, địa chỉ số 2A Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) và Bộ Quốc phòng (qua Cục Dân quân tự vệ - Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, địa chỉ số 7, Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) trước ngày 30/12/2022 và báo cáo kịp thời khi có thay đổi nhân sự.

Học viện Quốc phòng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từng khóa, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt và tổ chức thực hiện. Đồng thời, Cục Dân quân tự vệ - Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương giúp Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phối hợp với Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Quốc phòng tổ chức thực hiện kế hoạch; trực tiếp theo dõi, quản lý nội dung, chương trình, chất lượng, kết quả các khóa bồi dưỡng; kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức; tổng hợp kết quả, báo cáo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đảng theo quy định.