Kho bạc Nhà nước đã sẵn sàng cho công tác khóa sổ năm 2019

Trang Anh

Với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động cao của toàn hệ thống, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành tốt công tác khóa sổ kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Kho bạc Nhà nước chủ động hướng dẫn về chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố triển khai công tác khóa sổ kế toán, quyết toán cuối năm 2019.
Kho bạc Nhà nước chủ động hướng dẫn về chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố triển khai công tác khóa sổ kế toán, quyết toán cuối năm 2019.

Từ kinh nghiệm của năm 2018 và các năm trước, năm nay hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về mặt cơ chế, nghiệp vụ, kỹ thuật và nhân lực để sẵn sàng cho công tác khóa sổ kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) cuối năm 2019. Cụ thể, KBNN đã chủ động ban hành các công văn hướng dẫn nội bộ, chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố tập trung triển khai quyết liệt các hoạt động sau:

Đối với công tác kiểm soát chi

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN đảm bảo tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.

- Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ kịp thời, hàng tháng thông báo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành và địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2019 theo chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng năm 2019.

- Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương chi NSNN và hướng dẫn về công tác kiểm soát chi, báo cáo cuối năm. Trong đó, đặc biệt lưu ý về thời gian kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư và trách nhiệm của cán bộ kiểm soát chi, tăng cường thực hiện nguyên tắc thanh toán trước kiểm soát sau để giảm thời gian kiểm soát chi xuống còn 01 ngày làm việc; tuyệt đối không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; chủ động đôn đốc các chủ đầu tư không dồn khối lượng hoàn thành để thanh toán vào những ngày cuối năm, tập trung thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn đã được giao năm 2019 và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2019.

- Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ kịp thời, hàng tháng thông báo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành và địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2019.

Đối với công tác quản lý thu NSNN

- Các đơn vị KBNN địa phương bám sát dự toán thu NSNN, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu đồng cấp thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo của Bộ và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu NSNN; tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp; phối hợp triển khai các giải pháp tăng cường và chống thất thu thuế.

- phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan để tổng hợp, cung cấp kịp thời số liệu thu NSNN phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là thời điểm cuối năm; trao đổi thông tin hàng ngày, theo dõi chặt chẽ dự toán và số hoàn thuế giá trị gia tăng trên toàn quốc.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu các giải pháp hiện đại hóa công tác thu nộp NSNN với các hình thức phối hợp thu được đa dạng hóa nhằm tạo thuận lợi cho người nộp NSNN.

Đối với công tác quản lý ngân quỹ

- Phối hợp với các ngân hàng thương mại (NHTM) để tập trung nhanh các khoản thu của ngân sách, phối hợp với các đơn vị liên quan và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai việc kết chuyển ngân quỹ nhà nước cuối ngày về tài khoản thanh toán tổng hợp của KBNN theo đúng quy định. Điều chuyển ngân quỹ nhà nước từ NHNN về các NHTM theo đúng quy định, đồng thời chủ động theo dõi tình hình biến động số dư tài khoản trong ngày để kịp thời điều chuyển ngân quỹ nhà nước đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách và các đơn vị giao dịch.

- Chủ động đôn đốc các tỉnh chưa rút vốn tạm ứng đẩy nhanh việc rút vốn đối với các khoản tạm ứng đến hạn trong năm 2019 để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm cấp bách đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kịp thời đưa các công trình vào khai thác sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công. Đôn đốc, thu hồi các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước đến hạn hoặc quá hạn hoàn trả; đồng thời phối hợp với Vụ NSNN xử lý gia hạn các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương.

Đối với công tác kế toán, thanh toán và vận hành hệ thống TABMIS

- Chủ động ban hành Công văn số 6743/KBNN-KTNN ngày 29/11/2019 gửi KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát số 11 tháng năm 2019 và chuẩn bị khóa sổ quyết toán năm 2019 theo quy định. Theo đó, các đơn vị KBNN phối hợp với cơ quan tài chính xử lý các khoản tạm vay, tạm ứng chưa đưa vào cân đối NSNN; rà soát các khoản ghi thu ghi chi; xử lý dứt điểm các khoản tạm thu tạm giữ... điều chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có).

- Chủ động rà soát, xây dựng phương án đảm bảo kỹ thuật công nghệ thông tin ngay từ đầu tháng 12/2019 nhằm phục vụ tốt nhất công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm 2019; phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, các hãng, nhà cung cấp dịch vụ và các đơn vị liên quan để đảm bảo đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ, dự phòng thiết bị; tăng cường tối đa công tác giám sát hạ tầng truyền thông, giám sát cơ sở dữ liệu, giám sát hoạt động máy móc thiết bị, giám sát an toàn bảo mật thông tin, giám sát ứng dụng, phân luồng thực hiện các tiến trình hệ thống.

- Phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử với 5 NHTM là Agribank, BIDV, MB, Vietinbank và Vietcombank với hơn 719 tài khoản thanh toán và 1151 tài khoản chuyên thu. Phát huy kinh nghiệm của các năm trước, các hệ thống thanh toán và phối hợp thu NSNN giữa KBNN và các Ngân hàng, các cơ quan thu đã tiếp tục được duy trì ổn định, thông suốt, sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho công tác khóa sổ.

Về công tác báo cáo, tổng hợp số liệu ngân sách 2019

Để đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin, số liệu cho các cấp lãnh đạo, tại Công văn số 6743/KBNN-KTNN, KBNN đã đề nghị KBNN cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện nghiêm quy định về việc cung cấp thông tin số liệu về thu, chi NSNN phục vụ yêu cầu quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan quản lý tài chính ở địa phương theo quy định tại tại Quyết định số 359/QĐ-BTC ngày 11/03/2019 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ báo cáo số liệu thu, chi NSNN của hệ thống KBNN.

Nhìn chung, với quyết tâm cao và truyền thống đoàn kết của cả hệ thống cùng với sự tạo điều kiện, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, hệ thống KBNN nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa sổ quyết toán cuối năm 2019, cũng như các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ giao phó trong năm 2020 và các năm tiếp theo.