Kho bạc Nhà nước gắn kết hiệu quả quản lý ngân quỹ với nhiệm vụ phát hành trái phiếu chính phủ

Thái Hằng

Trên cơ sở chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác huy động vốn của Kho bạc Nhà nước năm 2019 đã đạt những kết quả khả quan. Tính đến ngày 15/12/2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 229.418,5 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn cho ngân sách nhà nước, góp phần gắn kết quản lý ngân quỹ với công tác huy động vốn.

Chủ động các giải pháp, đảm bảo hài hòa các mục tiêu huy động

Trong năm 2019, bám sát tình hình thu - chi ngân sách nhà nước (NSNN) và diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) chủ động tham mưu với Bộ Tài chính nhiều giải pháp điều hành công tác huy động vốn phù hợp với nhu cân đối của NSNN, đồng thời duy trì sự phát triển ổn định của thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP). Cụ thể:

- Điều hành khối lượng TPCP phát hành phù hợp với điều kiện thị trường, chủ yếu đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc vay của Chính phủ, phù hợp tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và đảm bảo duy trì liên tục của thị trường TPCP.

- Thực hiện đa dạng kỳ hạn TPCP, tập trung phát hành TPCP có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, đẩy mạnh khối lượng phát hành kỳ hạn dài (từ 10 năm trở lên) để cơ cấu danh mục nợ TPCP.

- Điều hành lãi suất phát hành TPCP linh hoạt, hợp lý, bám sát thị trường, tranh thủ điều kiện thị trường thuận lợi để phát hành trái phiếu kỳ hạn dài với lãi suất thấp.

- Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) và các đơn vị liên quan thực hiện phát hành riêng lẻ TPCP cho BHXH nhằm đảm bảo kế hoạch đầu tư của BHXH trong năm 2019.

- Sử dụng nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để tạm ứng cho ngân sách trung ương để giảm nhiệm vụ phát hành TPCP, tiết kiệm chi phí lãi vay cho ngân sách trung ương.

Đáp ứng nhu cầu vốn cho ngân sách nhà nước

Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác huy động vốn năm 2019 của KBNN đã đạt được kết quả khả quan, đáp ứng nhu cầu vốn cho NSNN và góp phần gắn kết quản lý ngân quỹ với công tác huy động vốn. Tính đến ngày 15/12/2019, KBNN đã huy động được 229.418,5 tỷ đồng.

- Về kỳ hạn phát hành: KBNN tập trung phát hành TPCP kỳ hạn từ 5 năm trở lên theo đúng Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020.

- Về lãi suất phát hành: KBNN đã điều hành lãi suất phát hành TPCP linh hoạt, bám sát thị trường, lãi suất phát hành TPCP bình quân năm 2019 ở mức 4,51%/năm, giảm 0,20%/năm so với năm 2018.

- Về tái cơ cấu danh mục nợ TPCP theo hướng an toàn, bền vững: Năm 2019, KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nghiệp vụ tái cơ cấu nợ thông qua hoán đổi TPCP theo phương thức đấu thầu nhằm giãn đỉnh nợ đến hạn năm 2020-2021, đồng thời hướng tới công khai, minh bạch.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2020

Nối tiếp những kết quả trên, trong năm 2020, KBNN phấn đấu hoàn thành kế hoạch huy động vốn do Bộ Tài chính giao, đảm bảo tuân thủ quy định giới hạn tỷ lệ kỳ hạn theo Nghị quyết của Quốc hội và các chỉ tiêu kỳ hạn thực hiện chủ trương về cải cách NSNN và nợ công theo hướng đảm bảo an toàn bền vững nền tài chính quốc gia.

Cùng với đó, triển khai phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu; Thực hiện các nghiệp vụ cơ cấu lại nợ công theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thí điểm phát hành các mã trái phiếu chuẩn, phát hành trái phiếu hỗ trợ thanh khoản cho nhà tạo lập thị trường khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, điều hành lãi suất phát hành hợp lý, phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường, tiết kiệm chi phí cho ngân sách; thanh toán TPCP đến hạn đảm bảo an toàn, chính xác và thuận lợi cho chủ sở hữu trái phiếu.

Đặc biệt, KBNN sẽ tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, chặt chẽ và linh hoạt trong toàn hệ thống, gắn kết giữa quản lý ngân quỹ và quản lý ngân sách, quản lý nợ, hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ; nâng cao chất lượng dự báo dòng tiền; triển khai nghiệp vụ kiểm soát rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ.