Kho bạc Nhà nước đã thực hiện tốt vai trò quản lý ngân quỹ quốc gia

Dương Thế Việt

“Kho bạc Nhà nước đã thực hiện tốt vai trò quản lý ngân quỹ quốc gia”, nhấn mạnh điều này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn yêu cầu: Từ nay đến cuối năm 2019, Kho bạc Nhà nước cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, các cơ quan tài chính phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt 5% so với dự toán; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện báo cáo tài chính nhà nước của quốc gia với chất lượng tốt nhất; làm tốt công tác khóa sổ quyết toán cuối năm…

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (ngày 17/12/2019)
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (ngày 17/12/2019)

Thu ngân sách ước vượt 5% so dự toán

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 15/12/2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.414.290 tỷ đồng, bằng 100,21% so với dự toán năm 2019 được giao, trong đó: Thu nội địa đạt 1.146.202 tỷ đồng, bằng 97,67% so với dự toán; thu từ dầu thô đạt 53.297 tỷ đồng, bằng 119,5% so với dự toán; thu từ xuất nhập khẩu đạt 332.762 tỷ đồng, bằng 110,74% so với dự toán. Ước tính đến ngày 31/12/2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt mục tiêu vượt 5% so với dự toán được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Đối với công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước năm 2019 đạt được một số kết quả tích cực. Về chi thường xuyên, tính đến ngày 30/11/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi đạt 731.613 tỷ đồng, bằng 70,2% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện khoảng 16.625 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 68,3 tỷ đồng.

Chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 30/11/2019, lũy kế vốn đầu tư công giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 là 244.973,7 tỷ đồng, đạt 63,7% kế hoạch năm 2019 Chính phủ giao. Dự kiến lũy kế vốn đầu tư giải ngân đến hết thời điểm chỉnh lý quyết toán đạt 88,3% kế hoạch.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán số tiền 82,7 tỷ đồng, do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, hoặc chưa đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

Đối với công tác huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, tính đến ngày 15/12/2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động đạt 229.418 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch điều chỉnh năm. Thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ với kỳ hạn trên 5 năm theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, trong đó kỳ hạn từ 10 năm trở lên chiếm 94%.

Kho bạc Nhà nước cũng đã điều hành lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ linh hoạt, bám sát thị trường. Lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân năm 2019 ở mức 4,51%/năm, giảm 0,20%/năm so với năm 2018 và giảm 1,85%/năm so với năm 2015.

Việc giảm lãi suất phát hành đã tiết kiệm chi phí trả lãi cho ngân sách nhà nước khoảng 458 tỷ đồng/ năm so với lãi suất vay năm 2018 và tiết kiệm 4.236 tỷ đồng/năm so với lãi suất vay của năm 2015.

Bên cạnh đó, trong năm 2019, Kho bạc Nhà nước còn triển khai tái cơ cấu danh mục nợ Chính phủ thông qua phương thức đấu thầu hoán đổi trái phiếu chính phủ, tăng tính công khai, minh bạch, giãn đỉnh nợ các năm 2020 và 2021. Với những kết quả trên, thị trường thị trường chứng khoán Việt Nam đang được đánh giá là thị trường có mức tăng trưởng dẫn đầu các nước kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á cũng như khu vực ASEAN+3.

Tăng cường quản lý quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn

Xác định năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, là năm có nhiều sự kiện chính trị và nhiều lễ kỷ niệm lớn của đất nước nói chung và ngành Tài chính nói riêng, ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết: Trong năm 2020 và những năm tiếp theo toàn thể cán bộ, công chức hệ thống Kho bạc Nhà nước cần phải đoàn kết, quyết tâm xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển Tài chính giai đoạn 2021-2030.

Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức điều hành quản lý Quỹ Ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Kho bạc Nhà nước phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn năm 2020 do Bộ Tài chính giao. Cùng với đó, điều hành lãi suất phát hành hợp lý, phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường, tiết kiệm chi phí cho ngân sách; thanh toán trái phiếu chính phủ đến hạn đảm bảo an toàn, chính xác và thuận lợi cho chủ sở hữu trái phiếu”, ông Tạ Anh Tuấn cho biết.

Trong năm 2020, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ Đề án Tổng kế toán nhà nước về giải pháp kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ để tiến hành triển khai các công việc về lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN), đảm bảo tiến độ tháng 3/2020 trình Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội cùng với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tháng 5/2020 báo cáo Quốc hội.

Biểu dương những kết quả đạt được của Kho bạc Nhà nước trong năm 2019, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn yêu cầu: Hệ thống Kho bạc Nhà nước từ nay đến cuối năm 2019 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục phối hợp với Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, các cơ quan tài chính phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt 5% dự toán; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện BCTCNN của quốc gia với chất lượng tốt nhất; làm tốt công tác khóa sổ quyết toán cuối năm.

Về triển khai nhiệm vụ trong năm 2020, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng đề nghị Kho bạc Nhà nước sớm hoàn thành dự thảo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021- 2030 là bộ phận cấu thành trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Chiến lược tài chính – ngân sách của quốc gia trong giai đoạn này; Thực hiện tốt công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và lập BCTCNN năm 2018; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo 100% đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch với cơ quan Kho bạc Nhà nước sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trong năm 2020.

Tính đến hết ngày 15/12/2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong cân đối đạt 1.414.290 tỷ đồng, bằng 100,21% so với dự toán năm 2019 được giao.