Kho bạc Nhà nước: Kiểm soát, thanh toán 213.879,9 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Gia Hân

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 2 tháng đầu năm 2023, toàn hệ thống KBNN đã kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo an toàn, chặt chẽ. Tính đến hết tháng 2/2023, KBNN đã kiểm soát, thanh toán 213.879,9 tỷ đồng vốn NSNN, trong đó đã bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư.

Lũy kế đến hết tháng 2/2023, hệ thống KBNN đã kiểm soát, thanh toán 213.879,9 tỷ đồng vốn NSNN.
Lũy kế đến hết tháng 2/2023, hệ thống KBNN đã kiểm soát, thanh toán 213.879,9 tỷ đồng vốn NSNN.

KBNN cho biết, về quản lý thu NSNN, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo KBNN địa phương tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN.

Tính đến hết ngày 28/02/2023, lũy kế thu NSNN năm 2023 đạt 358.256 tỷ đồng, bằng 22,1% dự toán. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 308.534 tỷ đồng, bằng 23,12% dự toán; thu dầu thô đạt 9.656 tỷ đồng, bằng 22,99% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu (trong đó đã trừ hoàn thuế GTGT 16.268 tỷ đồng) đạt 40.062 tỷ đồng, bằng 16,76% dự toán.

Đối với công tác kiểm soát chi, KBNN cho biết, lũy kế đến hết tháng 2/2023, hệ thống KBNN đã kiểm soát, thanh toán 213.879,9 tỷ đồng vốn NSNN, bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư.

Báo cáo của KBNN cho thấy, đối với chi thường xuyên, dự toán năm 2023 là 1.184.795 tỷ đồng (không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang). Tính đến hết ngày 28/2/2023, hệ thống KBNN đã kiểm soát ước đạt 164.597 tỷ đồng, bằng 13,9% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua KBNN, không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng.

Về chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 từ đầu năm đến hết tháng 2/2023 ước đạt 49.282,9 tỷ đồng, bằng 7,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (660.064 tỷ đồng); bằng 7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (trên 702.945 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước thanh toán ước đạt 48.686,2 tỷ đồng, bằng 7,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 7,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm.

Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN ước đạt 596,7 tỷ đồng, bằng 2,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.