Kho bạc Nhà nước Ninh Bình bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quản lý quỹ ngân sách nhà nước

PV.

Trong quý I/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình đã chủ động, linh hoạt thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ quốc gia. Nhờ đó, đơn vị đã thực hiện quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) an toàn, hiệu quả.

Quý I/2022, KBNN Ninh Bình đã thực hiện thu NSNN là 5.652 tỷ đồng, đạt 28 % dự toán năm 2022.
Quý I/2022, KBNN Ninh Bình đã thực hiện thu NSNN là 5.652 tỷ đồng, đạt 28 % dự toán năm 2022.

Bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quản lý quỹ NSNN

Bám sát dự toán thu NSNN được giao, quý I/2022 KBNN Ninh Bình chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu NSNN.

Theo đó, các đơn vị trong hệ thống KBNN Ninh Bình đã đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; xử lý nhanh các giao dịch nộp NSNN; hạch toán kịp thời, phân chia chính xác theo tỷ lệ quy định cho các cấp ngân sách.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát tỷ lệ điều tiết các khoản thu NSNN giữa các cấp NSNN; các khoản thu chưa đủ thông tin để hạch toán thu NSNN đã thực hiện tra soát cơ quan thu theo đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế....

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, trong quý I/2022, KBNN Ninh Bình đã thực hiện thu NSNN là 5.652 tỷ đồng, đạt 28 % dự toán năm 2022.

Kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả

Song song với quản lý thu ngân sách, công tác kiểm soát chi luôn được KBNN Ninh Bình đặc biệt chú trọng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của KBNN Trung ương, của Tỉnh, KBNN Ninh Bình đã bám sát và triển khai kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2022; Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2022; Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định một số điểm về điều hành dự toán NSNN tỉnh Ninh Bình năm 2022 và các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền khác.

Cùng với đó, KBNN Ninh Bình đã chủ động phối hợp với cơ quan tài chính và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đặc biệt ưu tiên giải ngân nhanh chóng, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt; đôn đốc các đơn vị giao dịch thực hiện công tác đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi hàng tháng, tài khoản dự toán hàng quý với KBNN nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch; kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không có trong dự toán được duyệt, không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức của cơ quan có thẩm quyền.

Đến nay, đã có 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn Tỉnh sử dụng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách cài đặt ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN qua KBNN.

Trong quý I/2022, KBNN Ninh Bình đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả. Cụ thể, đối với chi thường xuyên, đơn vị đã thực hiện kiểm soát chi 2.733 tỷ đồng (Chi ngân sách địa phương là 1.689 tỷ đồng bằng 24,3% dự toán năm 2022; Chi ngân sách Trung ương là 1.044 tỷ đồng bằng 28,7% dự toán giao 2022).

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 31/03/2022, đơn vị đã thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư niên độ năm 2022 là 1.416 tỷ đồng, đạt 22 % kế hoạch vốn.

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị trong hệ thống KBNN Ninh Bình đã phát hiện 8.829 món chi do chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết.