Quý I/2022, Kho bạc Nhà nước Sơn La thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 3.380 tỷ đồng

PV.

Trong quý I/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La đã triển khai các giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ quốc gia kịp thời, an toàn, hiệu quả. Nhờ đó, trong quý I/2022, KBNN Sơn La đã thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 3.380 tỷ đồng.

KBNN Sơn La cho biết, căn cứ dự toán thu NSNN năm 2022 được HĐND tỉnh phê chuẩn, UBND tỉnh giao dự toán, KBNN Sơn La đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp thu.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương và chính quyền địa phương, KBNN Sơn La tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu điều tiết cho các cấp ngân sách theo đúng tỷ lệ quy định. Nhờ đó, tính đến 28/3/2022, KBNN Sơn La thực hiện thu NSNN đạt 3.380/15.237 tỷ đồng, bằng 24% dự toán năm 2022.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, trên cơ sở các nghị quyết của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN, UBND Tỉnh về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, KBNN Sơn La chủ động phối hợp với cơ quan Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp tích cực. Đồng thời, xử lý kịp thời các vướng mắc để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng NSNN, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Đơn vị cũng kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản chi chưa đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn định mức và báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành dự toán ngân sách, đặc biệt đã tập trung nguồn vốn ưu tiên thanh toán chế độ cho con người, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Tỉnh. Tính đến ngày 28/3/2022, kết quả kiểm soát chi NSNN qua KBNN Sơn La đạt 2.453/16.510 tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm 2022.

Song song với các nhiệm vụ trên, KBNN Sơn La đã chấp hành nghiêm chỉnh, đúng quy định về chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN. Triển khai thực hiện kịp thời chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính, Thông tư số 19/2020/TT-BTC về sửa đổi một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC. 

KBNN Sơn La triển khai thực hiện tốt Hệ thống thanh toán song phương điện tử, hệ thống thanh toán điện tử liên kho bạc, TABMIS và chương trình thanh toán liên ngân hàng ổn định. Thực hiện nghiêm túc công tác đối chiếu hàng ngày, hàng tháng và xử lý vướng mắc theo đúng quy trình nghiệp vụ. Chỉ đạo các đơn vị lập và gửi Báo cáo tài chính Nhà nước, tiến hành tổng hợp báo cáo Tài chính Nhà nước toàn tỉnh theo quy định.

Công tác tổng hợp báo cáo được KBNN Sơn La quan tâm chỉ đạo thực hiện, số liệu thu - chi NSNN được rà soát, đối chiếu thường xuyên với các đơn vị giao dịch, cơ quan có liên quan và điều chỉnh kịp thời; lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 và quyết toán vốn đầu tư năm 2021 theo đúng quy định của Nhà nước.