Kho bạc Nhà nước “tăng tốc” tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhà nước

Ngô Kiến

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước, trong tổng số hơn 53.000 đơn vị thuộc đối tượng cung cấp thông tin tài chính năm 2018, thì các đơn vị ở cấp tỉnh, huyện đã hoàn thành việc gửi báo cáo cho Kho bạc Nhà nước.

Thực hiện Luật Kế toán 2015, năm 2019, KBNN đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình cấp có thẩm quyền kiện toàn khung pháp lý; ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn để tổ chức vận hành việc tổng hợp và lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) năm đầu tiên (năm tài chính 2018) theo đúng quy định.

Bám sát kế hoạch, hệ thống KBNN từ trung ương đến địa phương đã tích cực đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp Báo cáo thông tin tài chính. Tính đến nay, trong tổng số hơn 53.000 đơn vị thuộc đối tượng cung cấp thông tin tài chính năm 2018, thì các đơn vị ở cấp tỉnh, huyện đã hoàn thành việc gửi báo cáo cho KBNN.

Nhìn chung, trong năm 2019, toàn hệ thống KBNN đã tập trung cao độ cho công tác tổng hợp Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện, BCTCNN tỉnh, đảm bảo tiến độ đề ra, (tháng 12/2019 báo cáo UBND tỉnh, thành phố trình báo cáo HĐND).

Đối với các đơn vị thuộc khối trung ương, KBNN cũng tăng cường đôn đốc và phối hợp để đảm bảo việc tổng hợp, lập BCTCNN được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Theo lộ trình đặt ra, KBNN dự kiến sẽ trình Bộ Tài chính trình Chính phủ BCTCNN năm 2018 trong tháng 3/2020; trình Quốc cho ý kiến và thông qua trong tháng 5/2020.

BCTCNN năm 2018 bước đầu phán ánh được quy mô tài sản và các nguồn hình thành tài sản (lũy kế) của khu vực nhà nước. Trong đó, tài sản của khu vực nhà nước chủ yếu bao gồm: Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính của nhà nước, các khoản phải thu (từ thuế, từ việc sản xuất, cung cấp dịch vụ của các đơn vị nhà nước...); hàng hóa, vật tư, chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tài sản cố định và vô hình đang được quản lý và theo dõi tại các đơn vị thuộc khu vực nhà nước. Tương ứng với các tài sản trên, nguồn hình thành tài sản chủ yếu bao gồm nguồn vốn được tích lũy qua các năm và nguồn vay nợ.

Bên cạnh đó, BCTCNN năm 2018 cũng phản ánh cụ thể doanh thu và chi phí và thặng dư/thâm hụt trong năm tài chính của nhà nước.

BCTCNN năm 2018 còn phản ánh thông tin về luồng tiền các hoạt động của NSNN. Có thể nói, việc lập và công khai BCTCNN sẽ từng bước tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của nền tài chính nhà nước, phù hợp với các thông lệ và xu thế hội nhập quốc tế.