Kiểm soát tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Theo baochinhphu.vn

Các ngân hàng phải hạn chế và kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro là bất động sản thông thường, tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông để đưa ra chỉ tiêu quản lý phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong hoạt động.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đây là một nội dung trong Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2017 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành.

Đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), NHNN yêu cầu thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Cần ưu tiên tập trung vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các dự án trọng điểm quốc gia, công trình cấp bách, các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, năng lượng,… góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội.

Các TCTD phải rà soát và cân đối khả năng tài chính để áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay; thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay nhưng bảo đảm an toàn tài chính trong hoạt động.

Các TCTD không được thu các loại phí liên quan đến khoản vay, trừ một số khoản phí theo quy định, chia sẻ khó khăn đối với khách hàng vay; niêm yết công khai các loại phí và mức phí được thu theo quy định của pháp luật…

NHNN khẳng định sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (bình quân khoảng 4%), ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý (khoảng 6,7%); bảo đảm thanh khoản của các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ.

Năm 2017, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%, tín dụng tăng khoảng 18%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Tổ chức thực hiện các giải pháp về tiền tệ, hoạt động ngân hàng để tiếp tục tạo điều kiện cho TCTD mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng, bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp và người dân.

Cùng với đó, NHNN sẽ tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, bảo đảm hệ thống TCTD hoạt động an toàn, lành mạnh. Tiếp tục triển khai cơ cấu lại TCTD và đẩy mạnh xử lý nợ xấu, duy trì tỉ lệ nợ xấu bền vững dưới 3% tổng dư nợ, nâng cao quy định an toàn đối với hoạt động của TCTD theo nguyên tắc từng bước hoàn thiện theo thông lệ, chuẩn mực an toàn quốc tế. Hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ trên cơ sở hoàn thiện hệ thống pháp luật và các điều kiện để thực hiện theo cơ chế thị trường.

NHNN yêu cầu các đơn vị của NHNN cần tiếp tục phối hợp hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, trong đó tập trung rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, chính sách an toàn vĩ mô, ổn định tài chính, cơ cấu lại TCTD, xử lý nợ xấu và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả;...

Thống đốc NHNN khẳng định sẽ điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ nhằm ổn định mặt bằng lãi suất; trên cơ sở khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường ngoại tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. NHNN tiếp tục điều hành tỉ giá theo hướng linh hoạt trên cơ sở tham chiếu diễn biến trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỉ giá trên thị trường quốc tế, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ.

NHNN sẽ tiếp tục giải pháp hỗ trợ TCTD mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Các ngân hàng cần theo dõi sát tình hình cấp tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như tín dụng trung, dài hạn, tín dụng đối với nhóm khách hàng lớn, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, các dự án BOT, BT giao thông để kịp thời đề xuất những giải pháp tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ bảo đảm phù hợp với chủ trương của Chính phủ về hạn chế đô la hóa trong nền kinh tế, góp phần ổn định thị trường tiền tệ…

NHNN sẽ tiếp tục triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” cho năm 2017 với những mục tiêu, giải pháp phù hợp theo lộ trình của Đề án tổng thể đã đặt ra. Tiếp tục nghiên cứu triển khai Basel II tại Việt Nam, tăng cường minh bạch hóa theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt động của TCTD tại Việt Nam. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp về xử lý nợ xấu nhằm mục tiêu đến năm 2020 duy trì tỉ lệ nợ xấu ở mức an toàn, bền vững dưới 3% tổng dư nợ cấp tín dụng.

NHNN cũng yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả với việc thực hiện Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Thường xuyên rà soát, xây dựng và thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính để cắt giảm các điều kiện, bãi bỏ thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính được xác định là không còn phù hợp, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong năm 2017.