Kiến nghị xử lý trên 34.040 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế trong 9 tháng đầu năm

Việt Dũng

Tính đến hết tháng 9/2021, toàn ngành Thuế chỉ thực hiện được 46.752 cuộc thanh kiểm tra, bằng 51,1% kế hoạch. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 34.040,08 tỷ đồng bằng 80,79% so với cùng kỳ năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Báo cáo tại hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm tổ chức mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, vừa qua việc thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tác động lớn đến công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế.

Điều này thể hiện rõ nhất trong kết quả thanh, kiểm tra quý III vừa qua (30/6-30/9/2021). Cụ thể, quý III, toàn ngành Thuế chỉ thực hiện được 14.543 cuộc thanh tra, kiểm tra, tương đương 14,04% kế hoạch năm 2021, bằng 61,6% so với quý II/2021 và bằng 63,42% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.076,51 tỷ đồng bằng 73,3% so với quý II/2021 và bằng 83,95% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.219,46 tỷ đồng bằng 66,51% so với quý II và bằng 61,56% so với cùng kỳ năm 2020; Giảm khấu trừ là 792,26 tỷ đồng bằng 136,79% so với quý II và bằng 117,54% so với cùng kỳ năm 2020; Giảm lỗ là 8.064,79 tỷ đồng bằng 72,04% so với quý II và bằng 90,46% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến hết tháng 9/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 46.752 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 45,14% kế hoạch năm 2021 và bằng 89,54% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra được 634.940 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 145,59% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 34.040,08 tỷ đồng bằng 80,79% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.154,68 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.620,83 tỷ đồng; giảm lỗ là 25.264,57 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.044,37 tỷ đồng, bằng 70,87% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra. 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, cơ quan Thuế các cấp đã tiến hành thanh tra 2.698 doanh nghiệp, đạt 50,58% kế hoạch năm 2021. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 2.271,47 tỷ đồng; trong đó, truy thu là 1.512,34 tỷ đồng, truy hoàn 63,06 tỷ đồng, phạt là 696,07 tỷ đồng; giảm khấu trừ 411,66 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.777,34 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 1.760,7 tỷ đồng bằng 77,51% số tăng thu qua thanh tra.

Cũng trong 9 tháng, cơ quan Thuế các cấp đã tiến hành kiểm tra 44.054 doanh nghiệp, đạt 44,85% kế hoạch năm 2021. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 4.552,79 tỷ đồng; trong đó, truy thu là 3.241,52 tỷ đồng, truy hoàn 85,81 tỷ đồng, phạt là 1.225,45 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 826,87 tỷ đồng; giảm lỗ 16.410,4 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 2.953,25 tỷ đồng bằng 64,87% số tăng thu qua kiểm tra.

Đồng thời, toàn ngành Thuế đã kiểm tra được 634.940 hồ sơ bằng 145,59% so với cùng kỳ năm 2020; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 330,42 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 382,31 tỷ đồng; giảm lỗ 1.076,83 tỷ đồng. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Đặc biệt, trong 9 tháng, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 232 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; đã truy thu, truy hoàn và phạt 667,24 tỷ đồng; Giảm lỗ 2.255,92 tỷ đồng; Giảm khấu trừ 6,85 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.398,13 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 395,81 tỷ đồng, giảm lỗ 1.691,07 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.225,68 tỷ đồng)

Đối với thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT, trong 9 tháng qua, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 3.008 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 29.928,23 tỷ đồng; 

Trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2021 là 346 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 2.746,91 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2021 là 2.662 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 27.181,32 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 689,88 tỷ đồng; trong đó, số thuế truy hoàn là 548,43 tỷ đồng, phạt là 141,45 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 243,59 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, trong quý còn lại của năm 2021, toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục tập trung thực hiện thanh tra đối với các doanh nghiệp còn lại trong kế hoạch thanh tra vào thời gian phù hợp sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Đồng thời, bám sát diễn biến dịch bệnh cũng như kết quả thực hiện thanh, kiểm tra của từng đơn vị, có phương án điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 phù hợp tình hình thực tế để trình Bộ Tài chính.