VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại

Chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại là một trong những quy định đáng chú ý tại Thông tư số 119/2020/TT-BTC  ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Nghĩa vụ trong việc mở tài khoản lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư ngoại?

Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tích cực hỗ trợ thị trường

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: Thành công tiếp nối những thành công

Theo Điều 12, Thông tư số 119/2020/TT-BTC, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại trong các trường hợp sau:

Một là, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.

Hai là, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán tại chi nhánh.

Ba là, chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại chấm dứt hoạt động.

Bốn là, cơ sở vật chất, kỹ thuật của chi nhánh không đảm bảo để thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo quy định của Thông tư số 119/2020/TT-BTC, v Việc chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM